Ålderssammansättningen skiljer sig påtagligt åt inom de nordiska länderna. Störst är skillnaderna mellan nord och syd men det finns också betydande skillnader inom olika regioner, säger forskarna Lisa Hörnström och Klaus Georg Hansen från Nordregio.

Den demografiska utvecklingen i en region är alltid en viktig faktor att ta hänsyn till. Förändringar på det här området sker aldrig över en natt men är på sikt mycket viktiga. Nordregio, ett samnordiskt forskningsinstitut under Nordiska Ministerrådet som är inriktat på regional utveckling, har tittat närmare på utvecklingen i hela Norden och sett att trenderna skiljer sig mycket åt.

De områden där den äldre befolkningen andelsmässigt ökar snabbast är de glest befolkade områdena, särskilt i norra Norden, med en stor utflyttning och en växande andel äldre personer i kombination med låga födelsetal. Det är också dessa områden som ständigt är föremål för debatt och politiska insatser.

Men inom samma områden finns också städer och tätorter, främst universitetsstäder, vars utveckling snarare präglas av stor inflyttning av unga personer. Och samtidigt finns det många mindre städer och regioner i de södra och centrala delarna som också har stor utflyttning.

Dessa demografiska förändringar får påtagliga och omfattande konsekvenser för till exempel kompetensförsörjning, privat och offentlig service, fysisk planering, infrastruktur och offentliga transporter, näringslivsutveckling, generell ekonomisk utveckling och styrning och förvaltning. Många kommuner och regioner i de nordiska länderna arbetar redan aktivt med att hantera konsekvenserna av de demografiska förändringarna. Under en workshop

den 23 augusti i år presenterades en rapport med samlad demografisk statistik för de nordiska länderna. Med utgångspunkt i rapporten gav Nordregio också chansen till ett fördjupat samtal med politiker och beslutsfattare kring dessa frågor. Där diskuterade vi bland annat tendensen att större stadsregioner tenderar att attrahera fler kvinnor än män, liksom fler invandrare. På Nordregio har vi sett att detta är en global trend som kommer att växa i styrka, vilket kommer att gynna de växande städerna.

För stunden planeras fyra regionala seminarier i slutet av 2011 och början av 2012, där vi kommer att presentera en handbok om vilka möjligheter som står till buds för nationella, regionala och lokala förvaltningar i de nordiska länderna.

Lisa Hörnström, seniorforskare

Klaus Georg Hansen, vice direktör och seniorforskare

Läs mer om workshopen:  http://www.nordregio.se/en/Events/Demografiska-utmaningar-i-nordiska-regioner/   Ta del av rapporten: http://www.nordregio.se/en/Publications/Publications-2011/Demography-in-the-Nordic-countries—A-synthesis-report/

Lämna en kommentar