Det är i och genom nätverk mycket av det lokala och regionala omställningsarbetet sker. Men hur ser man till att nätverken får design som bäst underlättar de gemensamma målen. Forskaren Edit Andresen har forskat och vet besked!

Satsningar på interorganisatoriska nätverk, till exempel regionala strategiska nätverk, görs ofta av företag och organisationer i den offentliga och privata sektorn för att främja regional utveckling och konkurrenskraft.   Regionala strategiska nätverk leds av oftast av nav och finansieras med offentliga eller privata medel. Då medlemmarna är autonoma i den meningen att de är separata organisationer och att kopplingen mellan dem inledningsvis ofta är ganska svag är det komplicerat att starta, administrera och leda sådana nätverk. De regionala strategiska nätverken har ifrågasatts eftersom styrning av relationsutveckling kan störa pågående affärsrelationer. Ändå investeras omfattande offentliga medel i sådana samverkanssatsningar. Genom att identifiera faktorer som påverkar utfallet av regionala strategiska nätverks verksamhet kan man få bättre grund för utvärdering och ledning av sådana satsningar.   Med utgångspunkt i begreppen aktörer, resurser och aktiviteter redovisas resultat från longitudinella fallstudier som bygger på intervjuer med 68 medlemmar och nav i fyra regionala strategiska nätverk. Data har också samlats in genom deltagande observation, samtal, arkivdata och e-post. Resultaten tyder på att entreprenörskap och samarbete påverkas av utvärderingskriterier, medlemssammansättning, relationer, plats, mål, navet, fysiska och mänskliga resurser, förmedling och utveckling av kunskap, resurser, riktlinjer, normer, sociala aktiviteter och kommunikation vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Avhandlingens fem artiklar behandlar olika faktorer som påverkar samarbete och utfall av samarbete i regionala strategiska nätverk. Den första delen fokuseras på  medlemssammansättningen, aktörernas mål, antalet aktörer och aktiviteter som underlättar relationsutveckling och engagemang. I den andra delen utvecklas en begreppsapparat med sju uppgifter som navet utför i regionala strategiska nätverks tre olika utvecklingsfaser, medan den tredje delen handlar om hur preferenser och atmosfär påverkar utvecklingen av e-mailkommunikation i dessa nätverk. Effekterna av samarbete mellan offentlig/privat sektor och universitet fokuseras i den fjärde delen och entreprenöriella processer i nätverkssammanhang analyseras i den femte delen.   Navets viktiga ledningsroll framhålls liksom väl genomtänkt medlemssammansättning. Relationer och engagemang visar sig ha avgörande betydelse. Dessa faktorer täcks inte av de nationella och regionala utvärderingskriterierna men förtjänar att ingå bland dem eftersom dessa kriterier ofta styr valet av aktiviteter i nätverken och risken då blir stor för att naven väljer att genomföra en typ av aktiviteter som inte gynnar relationsutveckling.   Edit Andresen Ekonomie doktor Institutionen för samhällsvetenskap

Lämna en kommentar