SVERIGE / KOMMUNER: Stadsdelen Ronna i Södertälje kommun utanför Stockholms stad är nu redo att gå från plan till handling. Stödet får man via det europeiska nätverket Urbact och "fem budord" ska visa vägen till en mer hållbar utveckling för den utsatta stadsdelen.

EU:s Urbact-program syftar till utbyten och lärande mellan städer i Europa. I Sverige har ett tiotal kommuner deltagit i Urbact-projekt under pågående programperiod. Södertälje är en av de kommuner där intressenter från lokal och regional nivå arbetar tillsammans för att få fram en lokal handlingsplan med åtgärder, budget och tidplan för hur stadsdelen ska utvecklas och vad som krävs från varje intressent för att genomföra planen.

  Från planer till verklighet

I Södertälje handlar projektet om den utsatta stadsdelen Ronna. − Det här projektet har pågått i tre år och har betytt mycket för Södertäljes kommun. Södertäljes arbetsgrupp består av representanter från Tillväxtverket, Länsstyrelsen, Regionplaneringskontoret, Hyresgästföreningen och Södertälje kommun, säger Eva Bjurholm på Södertäljes kommun. Arbetet går nu in i ny fas sedan man avslutat utbyten och samarbeten med åtta andra kommuner. − Nu handlar det om att omsätta det vi arbetat med inom programmet till verklighet, säger hon.

  Allt börjar i den fysiska miljön

Den så kallade Lokala aktivitetsplanen (LAP) är skriven, men mycket återstår innan den kan användas som en riktig 

handlingsplan. Man har föreslagit en väg framåt för Ronna, förklarar Eva Bjurholm. Det fysiska närmandet till områdena är viktigt och att stadsbyggnadsnämnden står bakom arbetet. Kommunstyrelsen ska hantera det snart. − Man hoppas på att kunna bilda Framtid Ronna AB av fastighetsägare och andra intressenter som är villiga att investera i området, säger Eva Bjurholm. − Det strategiska finansiella samarbetet med Tillväxtverket (som finns med i programdokumentet, reds. anm.) har inte fungerat. Mervärden från arbetet i nätverket är framför allt handlingsplanen och den europeiska expertisen/erfarenheten som man kunnat ta del av.   Fem ”budord”

De budord som Framtid Ronna kommer ledas av omfattar de utmaningar som stadsdelen i dag står inför. De knyter också väl an till hållbarhetskriterier i EU:s 2020-strategi:

• fysisk struktur – social sammanhållning

• offentliga rum – tolerans

• hållbarhet – täthet

• kollektivtrafik – rättvisa

• regional styrning – medborgarnas behov

 

Fakta Urbact II

URBACT II är ett EU-projekt.

Ett nätverk mellan europeiska städer ska tillsammans utveckla en modell för integrerad stadsutveckling för utsatta områden.

EU-projektet bedrivs lokalt och på nätverksträffar med övriga deltagarna. Denna gång kommer representanterna till Södertälje. På agendan står hur den offentliga och privata sektorn kan samverka för att utveckla regioner, städer och stadsdelar.

 

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden:

Lotta Ekberg

Lämna en kommentar