SVERIGE / REGION: Lärandeplaner ska höja kvaliteten i det regionala utvecklingsarbetet. – Uppföljning och utvärdering har varit ett eftersatt område, säger Bo Bernerstedt, programsamordnare på länsstyrelsen i Västmanland.  

Näringsdepartementet är mitt uppe i analysen av de läroplaner som regeringen nu fått in från länsstyrelser, regionförbund och regioner. – Alla som ska skicka in sina planer har gjort det. Nu funderar vi över hur vi ska gå vidare, säger Ina Berggård, departementssekreterare på näringsdepartementet.   Regeringen gav för ett par år sedan länen i uppdrag att ta fram varsin lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet. Syftet var bland annat att få bättre grepp om hur de regionala utvecklingspengarna används, till exempel om de lett till nya jobb och om hur många nya företag som etablerat sig i regionen. Men uppdraget är bredare än att bara se hur stödpengarna används. – Det handlar också om bland annat omvärldsbevakning. Vi behöver få en samlad bild för att kunna rätta till brister och problem i utvecklingsarbetet, säger Ina Berggård.   Ingen betygsättning Om regeringen kommer med ytterligare insatser för att stärka lärandeprocesserna på länsnivå och uppföljningen av det regionala utvecklingsarbetet är än så länge oklart. Ina Berggård kan inte ge besked om när analysen av planerna är färdig, men hon betonar att det inte handlar om att betygssätta de enskilda dokumenten. Arbetet med lärandeplanerna ingår också i ett större uppdrag som Tillväxtanalys har fått av regeringen.   Länsstyrelsen i Västmanland har i sin plan samlat erfarenheter från arbetet med en rad program som genomförts under det senaste decenniet: tillväxtavtal, tillväxtprogram, regionalt utvecklingsprogram, klimat- och energistrategi med mera. Programmen är vägledande för länsstyrelsens projektverksamhet, men också för det ordinarie arbetet hos olika utvecklingsfrämjande aktörer i länet. – Lärandeplanen ska ge vägledning till hur vi kan få en bättre uppföljning och utvärdering av regionala tillväxtinsatser, säger Bo Bernerstedt, programsamordnare på länsstyrelsen.      50-tal projekt Länsstyrelsen i Västmanland stödjer ett 50-tal näringsinriktade projekt. I dag är det upp till varje enskild projektägare att redovisa till länsstyrelsen vad arbetet har lett till. Ett bekymmer är att avrapporteringen från projekten ofta innehåller en hel del bristfälliga uppgifter. – Nu får vi en bättre kvalitetssäkring av hela processen. Läroplanen kommer att hjälpa oss att arbeta mer genomtänkt och strukturerat med uppföljning och utvärdering. Vi har kommit till många viktiga insikter under arbetet med att ta fram planen, säger Bo Bernerstedt. Arbetet med lärandeplanerna ingår i det lärandeuppdrag som alla län fått av näringsdepartementet och Tillväxtverket. Syftet med det är bland annat att få en bild av hur länsstyrelser, regionförbund och regioner själva ser att de kan lära sig av de många förändringsprocesser man är inblandade i.   Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar