SVERIGE / STATEN: Lärandeplanerna är av skiftande kvalitet och ser mycket olika ut. Gemensamt är att de är för lite framåtblickande och svåra att följa upp, konstaterar Tillväxtanalys i en ny rapport.

I rapporten ”Strategier för lärande på regional nivå” tar Tillväxtanalys tempen på de lärandeplaner som samtliga län nu har tagit fram. Torbjörn Danell, ansvarig för uppföljningen, konstaterar att planerna ser väldigt olika ut, att ambitionsnivåerna skiljer sig och att länen har kommit olika långt.

– Västra Götaland och Västmanland har till exempel mycket ambitiösa planer, men det finns andra som fortfarande har en hel del att göra. Några planer är väldigt allmänt skrivna och behöver vässas till, säger han.

Tillväxtanalys ser lärandeplanen som ett första steg i arbetet med att bygga ett system för lärande inom den regionala tillväxtpolitiken. En slutsats i rapporten är att få tittar framåt.

– Vi ser en tendens att man beskriver hur man arbetar just nu istället för att peka på vilka insatser man behöver göra i framtiden. I planerna bör man ha en tydlig idé om vad det är man ska påverka och hur man ska nå dit, säger Torbjörn Danell.

  Högskolorna viktiga

Bättre samarbete med högskolor och universitet hör till det regionerna själva pekar på som en väg till utvecklingsinriktat lärande.  Däremot är det inte så många som utgått från en egen analys av vilka hinder det finns för lärande i den egna regionen.

I rapporten framhåller Tillväxtanalys att planerna måste vara konkreta, realistiska och möjliga att följa upp: ”Om regionerna inte lyckas bygga ett fungerande uppföljnings- och utvärderingssystem kommer man inte lyckas med de andra målsättningarna.”

Det handlar också om att skapa bättre administrativa rutiner, till exempel kring de olika tillväxtprogrammen. Tjänstemännen behöver lära sig att skriva bra ansökningar och projektplaner, men även att bygga upp en effektiv projektorganisation.

Goda råd

Tillväxtanalys ger också några råd till de politiker och tjänstemän som är engagerade i arbetet med lärandeplanerna:

* Se till att lärandeplanerna siktar framåt och inte är nulägesbeskrivningar.

* Identifiera hinder för lärande och bestäm lämpliga insatser för att åtgärda hindren.

* Diskutera ambitionsnivån och avgränsningar – vad är rimligt att genomföra på kort respektive lång sikt?

* Skaffa den kompetens och analyskapacitet som behövs för att kunna förverkliga lärandeplanerna

I början av december kommer Tillväxtanalys att samla alla författare till lärandeplanerna för att ge en muntlig återkoppling, men också för att få en bra start på nästa fas.

– Det är implementeringen och hur lärandeplanerna kommer att användas i praktiken som är det viktigaste. Det är då det börjar på riktigt, säger Torbjörn Danell.

 

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar