Malmö Stad fick vid en ceremoni i Bryssel den 14 juni mottaga första pris för arbetet med SÖM *(SydÖstra Malmö) i EU-kommissionens årliga RegioStars Award*. 

Som Gränsbrytning skrev om i förra numret så återfanns det EU-finansierade projektet i kategorin City Star – utveckling i eftersatta stadsområden. Bertil Nilsson på Sdf Fosie i Malmö Stad var en av dem som närvarande vid priscermonini Bryssel och han var mycket nöjd med erkännandet.

Det är en bekräftelse för vårt sätt att tänka och arbeta med processer i Malmö Stad.

Priset har tilldelats SÖMs sätt att bilda partnerskap och involvera olika aktörer, såväl privata som offentliga, i fyra stadsdelar i Malmö. Under ett års tid skapade partnerna plattformar för att samla tillgängliga resurser i form av både finansiellt kapital och humankapital för att bidra till att skapa socialt, miljömässigt och finansiellt hållbara miljöer i stadsdelarna. Som en del i samordningsprocessen för SÖM identifierade lokala aktörer – fastighetsägare, boende och näringsliv – gemensamma intressen, problem och möjligheter i avsikt att skapa en förnyelseplan av sydöstra Malmö.

Inventeringen genererade 10 projekt som fokuserade på problemen som identifierades t.ex. social integration, tillväxt av den lokala ekonomin och nya jobb. De sociala behoven i SÖMs projektområde var lätta att identifiera och finansieringen skedde med stöd både från Europeiska socialfonden (ESF) och Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Genom offentligt samråd och dialog kunde ett strategiskt fokus behållas på behoven i SÖM-området och den synergi som krävdes för att genomföra projekten, även om de två europeiska fonderna hade olika syften och mål.

SÖM Fosie som var en av de deltagande stadsdelarna i projektet var särskilt framgångsrika med sina åtgärder för att öka antalet jobb och att skapa åtkomst till jobb genom integration och utbildning – framförallt för unga människor och för minoritetsgrupper.

Vi har skapat nya vägar för ungdomar och människor som inte som har haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden

säger Bertil Nilsson. Projektet – som är avslutat – har bidragit till bättre möjligheter för dessa grupper.

De långsiktiga effekterna med projektet har varit att skapa ett strategiskt partnerskap och åtgärdsplaner– inte bara för SÖM-området – utan för hela Malmö som helhet. Arbetssättet har ökat engagemanget och delaktigheten från såväl medborgare som privata aktörer och gjort dem inblandade i stadens framtida utveckling. Erfarenheterna från projektet lever kvar i andra projekt i Malmö bl.a. ett som går under namnet ”Områdesprogrammet” och som bygger på samma holistiska och integrerade strategi som SÖM-projektet. Bertil Nilsson som nu arbetar med nya EU-ansökningar säger:

Priset sätter oss på kartan och synliggör hur vi arbetar i Malmö vilket ger oss en bekräftelse på att vi gör något bra.

 

*RegioStars Awards är en del av EU-kommissionens program ”Regions for Economic Change” som syftar till att lyfta fram viktiga projekt inom urban och regional utveckling.

FOTNOT: SÖM-projektet i sydöstra Malmö skapar en socialt, miljömässigt och finansiellt hållbar miljö i ett antal olika arbetslöshetsdrabbade stadsdelar i Malmö. De 80 000 personer som bor i den sydöstra delen av Malmö, Sverige, har drabbats hårt av en mycket hög arbetslöshet och många är helt beroende av socialbidrag. SÖM-projektet i sydöstra Malmö som genomförts under 2008 hade för avsikt att föra samman offentliga, privata och ideella organ för att arbeta för en hållbar tillväxt i området.

FOTNOT2: Projektet ”SÖM South East Malmö” har en total bidragsberättigande budget på 190 000 EUR varav EU:s Europeiska regionala utvecklingsfond bidrar med 81 105 EUR för utvecklingsperioden 2007 till 2013.

Lämna en kommentar