NORGE: Fylkekommunene Aust-Agder og Vest-Agder har vedtatt at Regionplan Agder 2020 skal erstatte de individuelle fylkesplanene når det gjelder planleggingen av felles utfordringer i regionen.  

– Det viktigste grepet i planen er økt samhandling på områder der dette skaper merverdi, mens det fortsatt vil være områder der de to fylkeskommunene ikke agerer i fellesskap, forteller Ola Olsbu, prosjektleder for Regionplan Agder 2020. Han trekker frem de regionale forskningsfondene som et området der samarbeidet allerede er tett. De to Agderfylkene har allerede felles universitet og Agderforskning som felles forskningsinstitusjon.
 
Felles fremtidsbilder på fem viktige områder
Regionplanen Agder 2020 har utarbeidet felles mål og fremtidsbilder for fem sentrale områder:
Klima: Målet for 2020 er en posisjon som en internasjonalt ledende region for klimavennlig produksjon og distribusjon av fornybar energi. Dette skal skje ved kraftutbygging og tilrettelegging for kraftutveksling som gir miljøvennlig energi.
 
Det gode liv: Målet er at Agder i 2020 skal være preget av tilflytting og sterkere vekst i folketallet enn landsgjennomsnittet. Færre unge skal være uføretrygdet, arbeidsledigheten skal være under landsgjennomsnittet og en økende andel av befolkningen skal ha høyere utdanning.
 
Utdanning: Målet er bedre kvalitet på alle utdanningsnivåer, fra barnehager til universitet. Det skal finnes barnehageplass til alle som trenger det, grunnskoleresultatene skal være over landsgjennomsnittet og frafallet i videregående skole vesentlig redusert. Videre skal universitetet styrke sin stilling både nasjonalt og internasjonalt. Det satses på økning i innovasjon og gründerbedrifter.
Kommunikasjon: Målet er et bedre veinett og at man er godt i gang med å bygge sikker motorvei gjennom hele Agder. Flyplassen på Kjevik trafikkeres med flere ruter, spesielt flere nye utenlandsruter. Videre har skipstrafikken økt. Kollektivtrafikken har økt betydelig og arbeidet med å koble sammen Vestfoldbanen og Sørlandsbanen er i gang.
 
Kultur: Det regionale kulturlivet preges av mangfold og skaperkraft, og en rekke nye arbeidsplasser er skapt innen kulturbaserte næringer. Kultursatsingen skaper trivsel, styrker regionens identitet og bidrar til å gjøre landsdelen enda mer attraktiv.
– For alle målene er det etablert konkrete oppfølgingstiltak som tar det hele ned på et mer håndterbart nivå, forteller Olsbu.
Han viser også til at det er stor åpenhet rundt målene og hvilke utfordringer som finnes på veien.
 
Bakgrundsinformation:
På nettstedet www.regionplanagder.no finnes både selve utkastet til regionplanen og rapporter som viser aktuelle utfordringer. For å illustrere dette med et eksempel henviser Olsbu til en levekårsrapport fra Agderforskning. Levekårsrapporten viser at de fleste Agderkommunene ligger dårligere an enn landsgjennomsnittet når det gjelder sentrale levekårsproblemer, og rapporten utgjør en viktig del av underlaget for utviklingen av målet Det gode liv i Regionplan 2020.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Wenche Ale Hægermark
Lämna en kommentar