NORDEN: De nordligaste mest glest befolkade regionerna i Sverige, Finland och Norge fick genom det nya Lissabonfördraget en särställning. Det kortet spelas nu ut av deras gemensamma nätverk, Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), som vill påverka utformningen av EU:s sammanhållningspolitik.
Den 28 januari i år besökte en rad representanter från nätverket NSPA generaldirektören Dirk Ahner vid generaldirektoratet för regionalpolitik inom EU-kommissionen. Deras budskap till generaldirektören var att man nu inte får glömma bort tidigare överenskommelser mellan EU-kommissionen och de tre medlemsländerna Sverige, Finland och Österrike (som också påverkar Norge). I avtalen står nämligen att NSPA ska garanteras direkt inflytande över den framtida sammanhållningspolitikens utformning.
När representanterna från NSPA besökte Ahner så var det för att lämna sina synpunkter på vad de anser är viktigt att ta hänsyn till efter 2013. Bland annat efterlyser man inom NSPA att utformningen av policyn precis som kommande forskningssatsningar utformas så att även perifera regioner kan ta del av dem på ett enklare sätt. Skälen är många. Inte minst handlar det om att på bästa sätt ta tillvara alla de naturtillgångar som finns i dessa regioner.
NSPA missar inte heller chansen att påminna om hur mycket de existerande mål 2 programmen liksom Interreg betytt för hela området. De fördelarna får inte tappas bort i nästa programperiod. Kommissionen får inte heller glömma bort att de ambitioner EU har i sina externa relationer med exempelvis Ryssland också måste ges förutsättningar uppe i norr. Hur långt EU kommer nå i dessa ambitioner hänger enligt NSPA samman med hur lyckosamma kontakterna blir mellan de lokala och regionala aktörerna om båda sidor om EU:s yttre gränser. Och då krävs en ”närvarande” sammanhållningspolitik även i norr.
När mötet avslutats kommenterade Dirk Ahner:
– Jag stödjer era idéer i stort och ser ett värde i att ni visar stort engagemang för den europeiska politiken. Ni är här i rätt tid eftersom diskussionen om framtidens regionalpolitik nu intensifieras. Vi har i grunden något gemensamt, ni vill utveckla er del av Europa och vi vill att alla delar av Europa ska utvecklas. Från Europeiska kommissionen ser vi fram emot att fortsätta en nära dialog med er.

 

Faktaruta:
NSPA – Northern Sparsely Populated Areas omfattar:
– De fyra nordligaste länen i Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland);
– De sju nordligaste regionerna i Finland (Lapland, Oulu, Central Ostrobothnia, Kainuu, Norra
  Karelen, Norra Savo and Södra Savo);
– De tre nordligaste fylkena i Norge (Finnmark, Troms och Nordland).
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar