NORDEN / SAMHÄLLSENTREPRENÖR: Under tre år vill ett nytt nordiskt forskarnätverk mötas i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Estland för att öka förståelsen och byta erfarenheter inom forskning och utbildning på området samhällsentreprenörskap. Förhoppningarna är att nätverket ska kunna bidra till att den nordisk-baltiska regionen ska bli världsledande på detta område. Nätverket hoppas nu få ekonomiskt stöd för sina planer från NordForsk. Läs mer:

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar