NORDEN: I Finland har kommunerna slagit sig samman i rasande tempo – allra flest under 2009.
– Men det råder delade meningar i Finland om det som sker är bra eller dåligt säger Marianne Pekola Sjöblom, forskningsansvarig vid Finlands kommunförbund. Finanskrisen fick vissa kommuner att snabba på sitt reformarbete, medan andra hamnade i ett ”vänta och se”-läge. Det som ytterst satt fart på kommunernas reformarbete är att finska regeringen satt ett ultimatum: om kommunerna inte uppfyller ramlagens villkor så kan det bli aktuellt med tvång.
– Likheterna med den danska reformen är uppenbara, säger Pekola Sjöblom. Samtidigt finns vissa flyktvägar. Kommunerna kan nämligen gå samman och bilda samarbetsområden kring hälso- och sjukvård utan att ge avkall på sitt eget självstyre.
Den stora debatten i Finland just nu är om man ska ha en eller flera kommunmodeller.
– Vi måste bestämma oss hur vi ska hantera försöksverksamheter som den i Kajanaland. Ska den avslutas, permanentas eller rent av tillåtas inspirera andra? Regeringen har dessutom nyligen presenterat sin metropolutredning som vi måste ta ställning till. Allt detta måste vi inom Kommunförbundet ta ställning till inom vårt långsiktiga arbete med ”Kommunerna 2017”, säger hon.
Den svenska regionformen kan, enligt forskaren Erik Westholm vid Institutet för Framtidsstudier, i det närmaste beskrivas som den totala kontrasten:
– Här utreds det mest och trots i det närmaste total enighet så händer det ytterst lite. Det faktum att regeringen låter frågan bero visar att den inte anser regionbildningsprocessen vara så viktig när allt kommer omkring, säger han.
Westholm menar också att det svenska reformarbetet är i det närmaste oöverskådligt även för de mest insatta:
– Den svenska Ansvarskommittén gjorde ju det förtjänstfulla jobbet att presentera några grundläggande principer för att återerövra välfärdsstaten. En förstärkt regional nivå var ett sätt att nå målet, säger Westholm.
Men efter Ansvarskommittén så har läget på den regionala arenan förändrats så pass mycket att Westholm menar att det inte längre är meningsfullt att prata om någon optimal lösning. Exempelvis så förändras statens egna verk och myndigheters regionala geografiska indelning hela tiden. Samhällets geografi blir alltmer flexibel. Därför är det viktigt att det finns en tydlighet i samhällsorganisationen.
– Det är ändå viktigt att det finns en regional nivå, säger Erik Westholm. Medborgarna måste kunna förstå och engagera sig i en regional struktur där spelreglerna är tydliga för alla parter.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar