GLOBAL: Norska regeringen satte stopp för en större administrativ regionreform i hela landet, inklusive Oslo-området. Folkets stöd saknades, påstod man. Vad som nu istället sker är att en långt mer omfattande regionförstoring sker mellan näringslivsklustren i Osloregionen. Dessa breder nu ut sig över alla tänkbara fylkesgränser.  

Under lång tid har Norges två befolkningstäta fylken, Oslo och Akershus, haft svårt att komma överens om det regionala samvarbetet. Hittills har Akershus pressat för ett samgående eller åtminstone ett fördjupat samarbete. Oslo kommun, som också är fylkeskommun, har stretat emot och velat klara sig på egen hand. Men under det senaste året har nya vindar börjat blåsa.
 
RUP och RIP
Fram till mitten av 2008 hade de två fylkeskommunerna ett gemensamt regional utvecklingsprogram (kallad RUP), en färdriktning för  ökad tillväxt i hela regionen. Men sedan snart ett år tillbaka så styrs arbetet av ett så kallad regional innovationsprogram (RIP), som ska höja de gemensamma ambitionerna ännu några hack uppåt.
– Den regionala utvecklingsplanen hade som mål att alla aktörerna i Osloregionen skulle börja tänka och handla mer utifrån ett närings- och utvecklingsperspektiv. I Innovationsprogrammet är ambitionen att få samma aktörer att börja tänka över sina egna gränser och stuprör för att se vad de själva kan bidra med för att stärka de verksamheter som redan visat sig starka i regionen säger Oslo Tekonpols dagliga ledare Knut Halvorsen och fortsätter lite skämtsamt:
– Man kan säga att först fick vi dit gaspedalen och nu monterar vi rattstången.
 
Politiken – en ny roll
En av de politiker som aktivt tagit del i processen är Siri Hov Eggen, gruppledare för Arbetarpartiet och fylkestingsmedlem i Akershus Fylkeskommune.
– Det nya innovationsprogrammet har fått mig att öppna ögonen. Inte tänkte jag tidigare på vilka näringar i Oslo som var starka och skulle kunna utvecklas. Förr sa vi också mycket ja eller nej till projekt mer utifrån kostnaderna, och inte utifrån ett utvecklingsperspektiv. Men nu upplever jag att politiken, näringsliv, högskolor och universitet ser på samma saker. Själv har jag lärt mig se mina politiska utmaningar på ett annat sätt med en tydligare

koppling till hela Osloregionens gemensamma utmaningar, säger hon.

Hur skiljer ni er åt mellan partierna? Vilken betydelse har det vilket parti som sitter vid makten och driver de här frågorna regionalt?
– Mycket liten. I de här frågorna, hur regionen ska stötta näringslivet och innovationsklimatet, så är vi mycket eniga och vi har alla förpliktigat oss till ökat samarbete.
Ser du samma reaktioner på alla politiska nivåer?
– Nej, jag har inte den överblicken utan bara bland de centralt engagerande och där finns en stor enighet. Det positiva med detta är att innovationsprogrammet får en väldigt stabil grund att stå på, eftersom byten inom den politiska majoriteten inte betyder så mycket i den här frågan.
Vad behövs på den politiska arenan framöver?
– De här frågorna måste ut utanför fylkestingen. Dessutom har vi i dag ett sovande näringslivsråd som vi nog behöver skaka liv i igen.
 
Dras samman en större region
Hur kan detta påverka relationerna mellan Oslo kommun / fylkeskommun och Akershus fylkeskommun?
– Jag tror att arbetet tillsammans med regionreformen, där Akershus tillsammans med Oslo kommun nu tvingas till en gemensam fysisk planering, gör att vi  lättare kan komma fram till beslut som får praktiska konsekvenser, säger hon.
Knut Halvorsen, chef på organisationen Oslo Teknopol, som sysslar med regional näringslivsutveckling, ser också andra politiska konsekvenser utöver de som Hov Eggen nämner.
– Politikens stora uppgift måste bli att få till en fungerande infrastruktur med kollektivtrafiklösningar som innebär att näringslivet inom hela området hålls samman. Ytterst så handlar det om hur välfärden ska kunna spridas till alla delar av Osloregionen.  Och då talar vi inte bara om Oslo och Akershus utan om hela det område som fem utpekade näringslivsklustren är verksamma i, vilket i dag täcker in 56 kommuner! säger han.
Andra starka krafter som hjälper till att dra utvecklingen åt samma håll är, enligt Teknopols ledare, etableringen av de statliga regionala

 

forskningsfonderna som kommer att ha samma styrelse och samma dagordning som den nyligen framskrivna regionala FoU-strategin, som har samma fokus som innovationsprogrammet.

– Sådana här kopplingar ger oss en rad fördelar och synergieffekter, säger Halvorsen och flikar in:
– Utöver detta så kommer det faktum att Oslo och Akershus nu blir delägare med staten i Innovation Norge betyda att arbetet förstärks ytterligare.
 
Oslo Business Region
Bekymret så här långt är att regionen saknar en fungerande administrativ överbyggnad som kan ta tillvara alla de nya möjligheterna. Speciellt eftersom fokus på de fem näringlivsklustren innebär att man indirekt också pekar ut en funktionell region som sträcker sig långt utanför Oslo och Akershus fylkeskommuer.
I nuläget finns ingen given spelare på planen men Oslo Teknopol har blivit föreslaget som en tänkbar kandidat i en rapport som publicerades i februari i år av konsultföretaget Analyse & Strategi AS. Rapporten som heter ”Konkurrensedyktig Osloregion?” beställdes av Oslo och Akershus fylkeskommuner för att de skulle få en uppfattning om hur man skulle kunna utveckla det näringslivspolitiska samarbetet i regionen som idag är väldigt fragmenterad. Deras förslag går ut på att skapa en ”Oslo Business Region” med bland annat Stockholm respektive Göteborg Business Region som förebilder.

 
Detta är inte okontroversiellt, påpekar Knut Halvorsen vid Teknopol.
– Förslaget som konsulterna lagt fram innebär en kraftig koncentration av makt till Teknopol genom att all administration av det funktionella arbetet samlas hit.

 Jag vet att det också finns de som ställer sig tveksamma till en sådan lösning.
Vad tror du är mest svårsmält i ett sådant förslag?
– Överbyggnaden som måste till kommer ju täcka hela Osloregioens funktionella arbetsmarknad som omfattar ett område med över 50 kommuner , och där hela eller delar av Buskerud, Vestfold, Oppland och Hedmarks fylken berörs. Och de här frågorna utgör själva kärnan av de uppgifter som skulle drivas av de större administrativa regionerna som aldrig blev av, säger han.
Theis Juell Theisen som till vardags arbetar på Osloregionen (en samarbetsallians mellan 57 kommuner runt Oslo kommun) berättar slutligen att rapporten under oktober kommer att gå ut på en remissrunda för att sedan ligga till underlag för beslut under våren 2010.
 
Fakta:
De utpekade näringslivsklustren som Osloregionen ska fokusera på är:
· IT
· Life Science, Biomedicin
· Energi och miljöteknologi
· Shipping och maritima tjänster
· Kulturnäringar i växt
 
Länk till Oslo Teknolpol:
 
Osloregionen:
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar