SVERIGE / LANDSTING: Mer statliga pengar till kulturen och effektivare organisering på hemmaplan. Detta är ett axplock av förväntningar som de fem regionförbunden och landstingen hoppas ska förverkligas när de tar över ansvaret för det statliga regionala kulturanslaget.  

Det vilar en behärskad stress över de flesta av de fem län som utpekats som piloter för statens nya fördelningsmodell för pengar till regional kulturverksamhet. Tidsplanen är pressad: vid årsskiftet 2010-2011 ska de statliga medlen fördelas av landstingen eller regionförbunden själva, och då ska både förankringsarbetet och de regionala planerna vara klara.

Febril aktivitet

De fem pilotlänen har ungefär ett halvår på sig, sedan den 22 juni, då Statens Kulturrådet lämnade sitt förslag till ny fördelningsmodell. Alla pilotlänen startar från noll med undantag för Skåne. Där känner man sig lite mer bekväm med situationen eftersom man haft den så kallade ”kulturpåsen” som har vissa likheter med den nya fördelningsmodellen.

– Det som är delvis nytt för oss är kravet på en mer omfattande förankring. Därför fokuserar vi nu på att fördjupa samverkan med kommunerna och hitta vettiga former för att samråda med kulturlivet, säger Mats Hallberg, chef ledningsstaben Kultur Skåne med ansvar för att samordna reformarbetet.

I de övriga länen: Västra Götaland, Halland, Gotland och Norrbotten, så måste man, utöver själva förankringsarbetet, även hitta nya former för mötet med Statens Kulturråd. Sedan ska planen skrivas och vara klar innan årsskiftet.

– Vi hade gärna sett att vi fått något längre tid på oss för att klara av alla möten. Vi har ju trots allt 49 kommuner att förhålla oss till vilket gör oss till den största regionen. Nu kommer det att gå bra, men visst blir det stressigt, säger Claes Rydberg, kulturchef inom Västra Götalandsregionen.

Samlar och effektiviserar

Göran Karlsson, (c) regionråd i Region Halland, säger att det också tar tid att väva in det nya kultursamarbetet i regionens övriga arbete.

– Vi har exempelvis valt att göra om vår regionala organisering kring kulturen. Exempelvis har vi samlat all administration för våra konsulenter under ett tak. Vi är ett litet län med små organisationer, säger han.

Kulturens många kontaktytor

Elisabeth Lax, divisionschef och ansvarig för kulturen i Norrbottens läns landsting, berättar att man arbetar intensivt med förankringsprocessen samtidigt som skrivarbetet och beredningsarbetet har högsta prioritet.

– Vi har idag ett aktivt arbete med kultur och hälsa och utvecklar just nu också vårt arbete med de kreativa näringarna. Men en ännu större fråga för oss är utvecklingen av kulturens infrastruktur i Norrbotten. Hon efterlyser mer av forskning kring kultur och även större satsning på att arbeta med uppföljning och kvalitetsarbete inom kulturen.

– Behoven finns och här finns massor att göra, säger divisionschefen.

Mer av samverkan

Hon skulle också vilja se mer samarbete mellan skola, äldreomsorg och folkhälsa, och helst en helt annan ingång för kulturen i samhällsplaneringsprocessen.

– Glöm inte att Norrbotten är det enda pilotlän med riksgräns till två andra länder, och vårt kulturarbete får inte hindras vid gränserna, flikar landstingsrådet i Norrbottens läns landsting, Kent Ögren (s), in.

Han tror att EU:s Interregprogram kommer få utökat utrymme under programperioden som börjar 2014, och då måste kulturen även få utrymme där.

Hoppas på mer statliga medel

Alla regionerna hoppas att den interna organiseringen ska ge vinster på flera fronter. Dels i form av ögonöppnare där kommuner enklare ska kunna ta tillvara på uppenbara samordningsvinster, dels i form av en större press på att statens ska skjuta till mer pengar till kulturen då man ser hur mycket landstingen och kommunerna sammanlagt satsar.

– När Statens Kulturråd och regeringen ser vilka resurser som vi sätter av här i Skåne så är det inte mer än rimligt att också de borde fullgöra sin andel av finansieringen, säger Rolf Tuvesson (kd), regionråd i Region Skåne.

Valutgången kan påverka

Vare sig i Skåne, Halland eller på Gotland tror de ledande politikerna att valet, oavsett valutgång, kommer att föra med sig några stora förändringar i kulturpolitiken i länet. Lars Nordström (fp) regionråd i Västra Götaland och Kent Ögren landstingsråd (s) i Norrbotten är inte lika övertygade. Nordström påpekar båda att kristdemokraterna och moderaterna i Västra Götaland flaggat för nedskärningar i kulturpolitiken. I Norrbotten har Alliansen samma ambitioner, menar Ögren. Men vad det blir av hoten visar sig först efter valdagen den 19 september.

Faktaruta:

Kulturrådet fick den 27 maj regeringens uppdrag att förbereda arbetet med en ny modell för fördelning av statliga bidrag till regional kulturverksamhet. Utgångspunkten för arbetet är förslagen i Kultursamverkansutredningens betänkande Spela samman (SOU 2010:11). Landshövding Chris Heister har varit särskild utredare. Den nya kultursamverkansmodellen ger länen större inflytande och ansvar för fördelning av statliga kulturmedel samtidigt som staten har ett övergripande strategiskt ansvar för den nationella kulturpolitiken. De regionala kulturplanerna bildar underlag för Kulturrådets beslut om hur pengarna ska fördelas till varje län. Kulturplanerna ska tas fram i samverkan med kommunerna och efter samråd med representanter för kulturskapare och civilsamhälle i länet.

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar