SVERIGE / REGIONKOMMUN: De tre landstingen Örebro, Västmanland och Sörmland tar nu ett avgörande steg vidare mot en gemensam ansökan om att bilda en ny regionkommun.

Landstingsdirektörerna från de tre landstingen har under hösten fått i uppdrag att skriva samman en ansökan som ska kunna lämnas in i januari 2012. Rickard Simonsson, direktör i Örebro menar att tidsplanen är tajt och påpekar att det vill till att allt går i lås om initiativet ska nå ända fram.

 

Konsult håller i pennan

Till Uppdraget att skriva fram ansökan har bland annat av tidsskäl anlitats Sweco Eurofutures som ska hålla i pennan. En remissversion skulle vara klar den 6 december för att alla primärkommuner ska få chansen att yttra sig i sakfrågan fram tills den 13 januari. Därefter ska frågan upp och behandlas på landstingen som därefter kan ta beslut i frågan.

– Den här frågan har lite olika förankring i de olika länen säger Simonsson och nämner att man i Örebrounder en längre tid arbetat tillsammans med kommunerna och andra institutioner med frågan. .

 

Fördjupad analys krävs

Landstingsdirektören menar att tidplanen har varit för knapp för en samlad och fördjupad kommunal ekonomisk analys. En framtidsanalys måste ta sikte på en ny regions

kommunalekonomiska möjligheter på kanske 20 till 30 års sikt eller ännu längre framtidshorisont. För detta krävs lite mer analystid. Här menar dock Simonsson att denna analys saknas även för de enskilda landstingen och att förutsättningarna för att göra denna på ett grundligt sätt ökar om landstingen får möjlighet att bilda en regionkommun. Ingångsvärdena för en ny region måste fastställas med utgångspunkt i en långsiktig ekonomisk analys.

  Olika förankring i kommunerna

Dessutom menar Rickard Simonsson att frågan är väldigt olika förankrad ute i primärkommunerna:

– Jag vill nog påstå att kommunerna, i kraft av vårt tidigare arbete, i Örebro är med på tåget.  I de övriga länen pågår för närvarande en förankringsprocess. Och visst finns det lite olika uppfattningar, samtidigt tycker jag att man ska komma ihåg att vi började i vintras var för sig och nu är vi tillsammans med landsting framme i gemensam förankringsprocess.  

 

Förfrågan från syd

Till saken hör också att Östgötarna har hört av sig till de politiska partierna i dessa tre län och landstingen och frågat om de skulle kunna få vara med. Den frågan arbetar man nu med i partierna men det sker parallellt med denna ansökan som av tidsskäl inte tillåter tillkommande landsting om man ska hålla tidsmarginalerna.

– Vad de politiska partierna landar i för ställningstagande, det vet vi inget om än, säger landstingsdirektören.

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar