SVERIGE / LANDSTING: Utredaren och landshövdingen i Västerbotten, Chris Heister har presenterat en rapport med  titeln ”Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet”. Trots den korta utredningstiden så finns stora förväntningarna runt om i landet och inte minst från de regionala aktörerna.

– Förslaget som utredaren presenterat ligger helt i linje med vårt arbetssätt redan i dag kommenterar Rolf Tufvesson, kristdemokrat från Region Skåne som får medhåll från politikerna i Kronoberg.

– Modellen innebär minskad detaljreglering och ökad flexibilitet, och det är efterlängtat, säger Marie-Louise Hilmersson (c), regionstyrelsens ordförande och Göran Giselsson (m), ordförande i Landstinget Kronobergs kulturdelegation.

 
Förslag som Heister tagit fram går i korthet ut på att landstingen får det övergripande samordningsansvaret för den statliga kulturpolitiken ute i regionerna. Med det nya ansvaret följer en pott motsvarande 1,2 miljarder kronor.
Men slutsumman måste inte sluta där, poängterar Heister, som menar att allt hänger på hur dialogen mellan den enskilda regionen och Statens Kulturråd till sist utvecklas.
— Det finns en rad frågor och verksamheter och därmed pengar som med fördel skulle kunna tas med i samtalet mellan regionerna och staten, säger hon.
 
Landstingen får uppdraget
Även om Landstingen får huvudansvaret så handlar detta inte om något solouppdrag. Snarare förväntas landstingen att ta ett helhetsgrepp över kulturen i hela regionen. Man ska också tillsammans med kommunerna ta fram en regional kulturplan där etablerade kulturinstitutioner och andra kulturaktörer får ett ord med i laget. Planerna behöver inte heller hållas inom kommun eller länsgränserna menar Heister som snarare hoppas att hennes förslag ska stimulera till mera länsövergripande samarbete.
För just detta ändamål kommer Statens Kulturråd centralt att få behålla en mindre pott för att stimulera och stötta gränsöverskridande samarbete. Rådet kommer samtidigt få en ny roll som blir mer strategisk och stödjande än tidigare.
– Vissa landsting saknar i dag den nödvändiga kompetensen och kan behöva stöd. Samtidigt öppnar vi för att de landsting som vill ska kunna överlåta uppdraget till exempelvis ett samverkansorgan, säger hon.
Portföljen ut, kofferten in
Med Chris Heisters förslag hamnar också den kritiserade portföljmodellen i papperskorgen. I stället erbjuder hon som hon säger ”en väl paketerad koffert med tydlig packsedel”. Fördelen med koffertmodellen är att regionerna får större frihet. Samtidigt ökar pressen på landstingen att visa vad de faktiskt gör med pengarna.
– Kan de exempelvis visa vad de skulle göra om de fick 10 procent mer eller mindre i anslag kommande år så visar det ju på en viss kreativitet och sånt vill jag uppmuntra.
De regioner som Heister vill ska gå över till den nya modellen är regionkommunerna Skåne, Västra Götaland, Gotland och Halland. Dessutom vill hon ha med Norrbotten:
– Här har man ett väl utvecklat arbete på kulturområdet. Dessutom är kommunerna i det här fallet tillräckligt involverade i länets övergripande kulturarbete redan i dag.   
 
Starkare band mellan kultur och tillväxt
Men Heisters förslag går längre än så. Dörrarna mellan kulturpolitiken och den övriga tillväxtpolitiken öppnas nu på vid gavel och de arbetsformer som utredaren föreslår är snarlika de former som används inom regionernas nuvarande tillväxtarbete.
Hur ser du på kopplingarna mellan de regionala kulturplanerna och det övriga arbetet med regionala utvecklingsplaner och tillväxtarbetet?
– Jag vill att man kopplar ihop dessa frågor ute i regionerna, säger Heister, Hon tänker sig att kulturen skulle ha mycket att vinna på att de här banden stärks för då får kulturfrågorna mer uppmärksamhet.
Samma sak gäller det nya sättet att arbeta inom Statens Kulturråd som på så sätt blir mer lik andra myndigheter redan finns på tillväxtområdet exempelvis Tillväxtverket och Vinnova.
 

 

Öppna famnen ifrån Kronoberg
Från Kronoberg tar man emot utredarens förslag med öppna armar. Marie-Louise Hilmersson (c), regionstyrelsens ordförande och Göran Giselsson (m), ordförande i Landstinget Kronobergs kulturdelegation tycker att det är väldigt glädjande att Chris Heister uttala sig så positivt kring samarbete över länsgränser. De menar att Kronoberg redan i dag samarbetar med sina grannlän och har flera gemensamma verksamheter.

– Hittills har vi ofta känt att staten inte gynnat denna typ av samarbeten, men det hoppas vi det blir ändring på nu, säger Erika Månsson vid landstinget i Kronoberg och Sunny Sandström vid Regionförbundet södra Småland och fortsätter:
– Det som är intressant är att både politiker och tjänstemännen inom landstinget och regionförbundet i Kronobergs län blivit mer intresserade av kulturfrågorna sedan kulturutredningen började sitt arbete.
 
Kulturen del av Västmanlands tillväxtarbete
Samma positiva tongångar kommer från Västmanlands län och Lena Karlström, kulturchef på landstinget. Hon berättar att man genom Västmanlands kommuner och landsting (VKL) redan sjösatt en gemensam kulturberedning där alla länets kommuner samt landstinget ingår.
– Vi försökte redan när kulturutredningen kom anpassa vårt arbetssätt till det vi där såg var på gång, säger Karlström som nämner att man numera även planerar in lokala samråd med kommunerna.
Det är helt nödvändigt om vi ska kunna fånga medborgarnas önskemål men också lyssna till politiker, tjänstemän, näringslivet och representanter från kulturinstitutionerna, studieförbunden och föreningslivet.
Har ni redan tankar om hur ni ska koppla samman kulturarbetet med regionens tillväxtarbete?
– Ja, vi ser kulturplanen som ett av benen i den övergripande regionala utvecklingsplanen (RUP). Vår

RUP är ganska ny och vi kommer använda samma metod för att skapa kulturplanen

Har ni några tankar kring hur kulturen kan komma att användas över sektorsgränserna (så kallad aspektpolitik)?
– Jag tror att kulturen i den meningen kommer hjälpa oss till en större samsyn kring hur vi ska använda våra

gemensamma resurser i länet. Men då krävs att vi först gör en kartläggning av vilka resurser vi har i dag, säger hon och tillägger att den delen av kulturpolitiken knappast kommer att låta sig stoppas vid länsgränsen.

 
Positiva tongångar ifrån Skåne
För skåningarna var förslaget knappast någon överraskning, men inte desto mindre efterlängtat.
– Nu får vi ju klartecken att jobba vidare på det sätt som vi mer eller mindre jobbat på hela tiden säger Rolf Tufvesson, regionråd och ordförande i Region Skånes kulturnämnd.
Han nämner också att man i Skåne gått ännu längre i sina ambitioner att involvera kommunerna i kulturarbetet.
– Det vi nu gör är att i ännu högre utsträckning försöka nå civilsamhället och involvera dem i dialogen kring regionens kulturpolitik.
Det Tufvesson saknar är att Heister inte bakade in biblioteksverksamheterna med en gång i paketet.
– Vi hade gärna sett att även den delen även varit med. Men sista ordet är väl ännu inte sagt, säger ordföranden i Skånes kulturnämnd.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar