EU: Våren 2010 ska en ny Lissabonstrategi läggas fast där färdriktningen för EU-skutans 27 medlemsländer pekas ut. Men redan nu väljer Regionkommittén att presentera sin sammanställning av röster och önskemål från både kommuner och regioner från alla hörn i unionen. Det är ingen hemlighet att EU-kommissionen vill prioritera nya sakfrågor i den ny versionen av Lissabonstrategin. Här pekas grön tillväxt, innovationer och utbildning ut som viktiga kärnområden som man vill ge högsta prioritet. Men Regionkommitténs rundfrågning visar att detta inte kommer att räcka. Bland de 80 inkomna bidragen från 23 av EU:s 27 medlemsländer finns en rad förväntningar om att den nya strategin måste tillåta större anpassning till olika regioners unika förutsättningar. En minst lika stor utmaning är att hitta nya former för offentlig styrning mellan och över olika samhällsnivåer. De frågor som EU prioriterar måste i nästa strategi ges vettiga förutsättningar att omsättas i praktisk politik.
Regionkommitténs egna ledamöter har också fört fram mer radikala uppfattningar. Christine Chapman, en socialistisk politiker och medlem av den nationella församlingen i Wales, är ett exempel. Hon citeras på nyhetswebbplatsen Euractiv.com den 6 oktober i artikeln ”Regions want more say on EU growth and jobs policy”: ”…vi kan inte bortse ifrån den gröna agenda när vi reviderar Lissabonstrategin. Naturen och vår miljö måste tillåtas spela en nyckelroll i strategin eftersom vår ekonomiska tillväxt inte kan tillåtas växa utanför de ramar som jordens ekologiska system sätter. Och Europa kan här spela en ledande roll”.
I samma artikel påminner hon också om hur viktigt det är att man i strategin inte bortser ifrån ”vikten av sociala skyddssystem som skyddar de mest utsatta i samhället” eftersom även detta är en viktig del av en strategi som strävar mot hållbarhet.
 
Läs mer:
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar