SVERIGE / STATEN: Sverige har fått en ny regering och en rad nya ministrar som kan sätta sin prägel på svensk regionalpolitik. Men detta innebär inte att den inslagna politiken kommer att förändras på ett avgörande sätt, säger den nya regionministern Anna-Karin Hatt till Gränsbrytning. Hjulspåren är lika tydliga som djupa!  

När alliansregeringen kom till makten 2006 sjösattes en politik som i många stycken innebar ett paradigmskifte. Den nya IT- och regionministern Anna-Karin Hatt ser det som sin skyldighet att fortsätta driva den politiken.
 
Prioriterar EU-förhandlingar
Du har ansvar för både IT och regional utveckling. Varför hamnade dessa frågor under samma hatt?
– De här frågorna hänger delvis ihop, delvis inte alls. På de områden där de förstärker varandra så är det givetvis en styrka att ha ansvar för båda. IT-utvecklingen är ju jätteviktig för hela landet, oavsett om jag bor i Stockholm eller på landsbygden. God täckning behövs överallt.
Och vad ser du som viktigast att driva i din nya roll som regionminister?
– Det handlar framför allt om att driva tillväxtpolitik och då ta tillvara och bygga på det som redan finns på plats. Den här politiken slog vi in på redan under den förra mandatperioden och jag vill fortsätta på samma linje.
Vad kommer du att prioritera i höst?
 
– Viktigast är att driva på en svensk hållning i EU-förhandlingarna om hanteringen av strukturfonderna inför nästa programperiod efter 2013.
Och vilken politik vill den nya regeringen driva i de här förhandlingarna?
– Det håller vi på att diskutera internt och inte klara med ännu.
 
Finansiering är mer än EU:s fonder
Regeringens vägval på detta området påverkar väl hur ni utformar regionalpolitiken på hemmaplan?
– Ja, visst är det så. Stora delar av de offentliga resurserna kommer idag från strukturfonderna och vi vet att många vill ha det så. Men sedan får vi inte glömma att det även finns andra insatser som är väl så viktiga. Det finns olika former av riskkapital och den typen av försörjning får vi inte glömma. Vi kan inte bara lägga fokus på de offentliga medlen.
– Den utmaning som vi står inför är att bli bättre på att visa vilka mervärden som EU:s regionalpolitik ger. I Spanien kan man exempelvis inte åka en meter utan att bli påmind om att EU står bakom ett specifikt projekt. Sådant ser vi inte lika mycket av här i Sverige.
 

Likheter mellan landsbygd och förorter
På europeisk nivå talas det mycket om att nästa strukturfondsperiod efter 2013 kan komma att präglas av ett tydligare stadsperspektiv. Kommer regeringen också utforma en politik med fokus på städer och stadsutveckling?
– Jag tycker att den frågan är lite för tidig att ställa. Vi vet ju ännu inget om hur politiken till sist kommer att se ut eftersom EU-kommissionen inte har lagt något förslag. Samtidigt är min uppfattning att storstäderna och landsbygden delar fler utmaningar än skiljer sig åt. Det finns många beröringspunkter i bristerna som kännetecknar en landsbygdskommun och ett mångmiljonprogramsområde. Det är inte alltid det geografiska avståndet som är problemet.
 
Själv skulle Anna-Karin Hatt vilja pröva ”nystartszoner”, som skulle finnas i geografiska områden där många hamnat i ett utanförskap exempelvis på grund av låg utbildningsnivå.
– En sådan zon skulle kunna stimulera arbetsgivare till att våga etablera sig eller nyanställa, vilket kan spela en stor roll för att öka sysselsättningsgraden där.  
Regeringskansliet kan samarbeta – när de själva vill
Hur ser du på regeringens roll i regionbildningsprocessen?
– Vi inom centerpartiet har hela tiden varit för att man ska kunna bilda nya regionkommuner där det finns ett lokalt stöd för det. Det gjorde vi under förra mandatperioden och jag hoppas att fler regioner känner sig redo under denna period. Sedan är det inte hemlighet att vi inom alliansen är olika mycket besjälade av regionfrågan, men så länge man är överens lokalt så kommer regeringen inte att sätta krokben för de som vill.

 

 Det har under den tidigare mandatperioden kommit kritik från regionalt håll om bristande samordning mellan departementen. Vad tänker du göra åt det?

– Det här är en utmaning för regeringskansliet. Samtidigt tycker jag att vi inom alliansen visat, inte minst under krisen, att vi kan samordna då det verkligen behövs och är motiverat. Sedan har regeringen valt att arbeta allt mer departementsöverskridande. Se bara på infrastrukturområdet där vi arbetade mycket med att förankra frågorna, både i andra departement och i de enskilda regionerna.
 

– Slutligen så är Maud Olofsson, vår tidigare och nuvarande näringsminister, införstådd med följderna av den "stuprörsstruktur" som präglar regeringens och de statliga verkens arbete och hur detta hämmar utveckling.
 

Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar