SVERIGE / STATEN: Om nya landsting bildas ska inga kommuner komma i kläm. Likaså ska det finnas tydliga ramar för hur det politiska styret ska fungera under tiden en sammanslagning pågår. Så kommer det att bli om utredaren Mats Sjöstrand får gehör för sina förslag.  

I torsdags i förra veckan lämnade Utredningen om översyn av statlig regional förvaltning över sitt första delbetänkande till det ansvariga statsrådet Stefan Attefall (Kd). I fokus stod lagstiftningen som reglerar hur landsting kan gå samman.
  Inte längre undantag I Sverige hör det till ovanligheterna att landsting ändrar sin geografi. Enligt praxis måste först riksdagen ta ställning i frågan, eftersom landstingens geografi är så nära sammankopplad med statens länsindelning. Idag saknas lagstiftning för övergångsstyre och utjämning då landsting går samman. Tillfälliga lagar användas då landstingen i Skåne och Västra Götaland bildades.   När två ansökningar, för Norrland och Svealand, för en tid sedan hamnade på Kammarkollegiets bord beslöt regeringen att se över lagstiftningen och gav uppdraget till Utredningen om översyn av statlig regional förvaltning.
 
Kompensation möjlig Enligt utredningens förslag skall kommuner, som ekonomiskt hamnar i kläm när två eller fler landsting går

samman, kunna få kompensation. Den nya skattesats som två samgående landsting kommer överens om kan till exempel innebära att den sammanlagda skatten höjs i vissa kommuner. Sjöstrand tycker att det är rimligt att det nya landstinget i en sådan situation får ge dessa kommuner ekonomisk kompensation.
Tidsbegränsade undantag Då ett nytt landsting bildas kan verksamheter behöva föras över mellan landstinget och kommuner eller vice versa. Med nya uppgifter följer självfallet kostnader. Mats Sjöstrand förespråkar därför att ett mellankommunalt utjämningssystem ska kunna användas i det nya landstinget för att jämna ut sådana kostnadseffekter. Samtidigt är utredaren tydlig med att denna form av kompensation bara får gälla under en övergångsperiod.
 

Länk till förslaget: 
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar