SVERIGE / KOMPETENS: Sammanlagt åtta universitet eller högskolor ute i landet kommer under våren att få medel av Vinnova för att bygga nya så kallade innovationskontor. Uppdraget kommer från regeringen som vill fullfölja tankegångarna som finns i propositionen ”Ett lyft för forskning och innovation” (prop. 2008/09:50). 
Idén är enligt Vinnovas vice VD Lena Gustafsson, att dessa lärosäten sedan ska fungera som noder i större regioner för att tillsammans med övriga kringliggande universitet och högskolor och andra regionala aktörer stärka innovationsarbetet i hela området.
– Vårt förslag ska vara klart senast den 15 mars, så tiden för en bedömning av vilka lärosäten som är mest lämpade är kort, säger Gustafsson.
Regeringens förslag är långt ifrån färdigutvecklad och medlen som ska gå till dessa innovationskontor kan i praktiken också användas för att förstärka exempelvis befintliga holdingbolag vid universiteten.
– Vår avsikt är att hela innovationssystemet kring universitetet eller högskolan ska stärkas, och då kan vi genom lärosätenas egna beskrivningar få en bild av hur de tänkt sig arbetet i praktiken. Det kan ju i sin tur få stor betydelse för hur vi fördelar pengarna i slutänden.
På sikt kan Gustafsson se större funktionella "akademiska regioner" där innovationsarbetet är väl utvecklat.
– En spännande tanke är att sådana regionala samarbeten får lättare att samarbeta med exempelvis de nuvarande strukturfondspartnerskapen och bli aktivare i större europeiska sammanhang, som inom Östersjöstrategin, säger hon avslutningsvis.
 
Faktaruta:
Vinnova har på den svenska regeringens uppdrag fått Sveriges räkning ansvara för att utveckla forsknings och utvecklings samt innovationsarbetet inom hela Östersjöregionen.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar