1,2 miljarder! Så mycket kommer de fem länen i Östra Mellansverige att förfoga över för satsningar som ska sätta djupa avtryck i samhällsstrukturerna. Kaffepengar för förvaltningsfolket men en ansenlig resurs om medlen kan används till omställning av offentlig sektor och förnyelse inom näringslivet.

CC BY Jurvetson
CC BY Jurvetson

Fem län kring Mälaren har under det senaste halvåret haft fullt upp med att försöka enas kring vilka de viktigaste gemensamma samhällsutmaningarna är under de kommande sju åren. Anledningen stavas EU:s strukturfonder. Örebro, Västmanland, Uppsala, Sörmland och Östergötland – kallat Östra Mellansverigelänen – har visserligen under åren 2007-2013 lärt känna varandra, men nu är det dags igen för en ny sjuårscykel med delvis nya utmaningar.

Tilldelningen för åren 2014 – 2020 är på samma nivå som tidigare, ca 600 milj kr från europeiska regionalfonden (ERUF), men denna gång styr EU:s nya strategi; Europa 2020, där smarta och hållbara lösningar på ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningar efterfrågas. ÖMS-länen har på sin kant försökt peka ut de mest angelägna utvecklingsområden inom sina regionala strategier, de så kallade RUS:ar och RUP:ar som skulle kunna passa in under denna strategi. Slutresultatet, som lämnades in den 30 september, innebar att länen enats att medlen ska satsas på insatsområden så som innovation, entreprenörskap, en koldioxidsnål ekonomi samt hållbara transporter och hållbara städer. Valen utmärker på inget sätt Östra Mellansverige, utan speglar snarare en kraftfull styrning från både EU Kommissionen och önskemål från regeringen centralt.

Det nya och mest utmanade kommer sannolikt bli hur arbetet kring strukturfonderna ska drivas. Hur programmet ska vara skrivet liksom parternas roller och ansvarsområden är i väl definierade från centralt håll, men hur samspelet mellan regionalt tillväxtansvariga, förvaltande myndigheter och strukturfondspartnerskapet ska utformas är inte hugget i sten. Här finns det mer att göra.

I nuläget är det samtidigt svårt att sia på den här punkten. Anledningen är att det bara är regionalfondens program som är klara. Nu väntar både skrivarprocesserna för de regionala handlingsplanerna för socialfonden (ESF) och de länsvisa strategierna för landsbygdsprogrammen som får sin finansiering från Jordbruksfonden.

Avsikten och målsättningen från EU-kommissionen är att fonderna ska samverka mycket tajtare denna period, men hur det ska gå till i praktiken lämnas till varje medlemsland att lösa och här i Sverige upplever jag ett ganska begränsat intresset för att hitta lösningar som främjar en sådan utveckling.

Per Holmström är ansvarig för skrivningen av ERUF-programmet inom ÖMS-regionen.

Lämna en kommentar