FINLAND: Utvecklingen av så kallade stadsregionerna är just nu stark i Finland. Statsmakten talar dels om internationellt betydande metropolområden och dels starka stadsregioner som bär ansvar också för den omgivande landsbygden.  

En enhetlig samhällsstruktur och en hållbar utveckling talar för att de stora städernas influensområden med tiden utvecklas även till administrativa helheter. Eftersom servicen kräver nya, större och helt andra koalitioner än tidigare har allt fler berättigat börjat fråga sig hur invånarnas inflytande kan bevaras i denna stora omställning.
 
Ny kommunmodell
En stark demokrati som ju är ett väsentligt element i de nya administrativa helheterna. Bland annat jobbar Finlands kommunförbund som bäst med att ta fram en helt ny kommunmodell som ska svara mot de utmaningar framtiden ställer för den kommunala självstyrelsen.
Faktorer som bidrar till behovet av en ny kommunmodell är – förutom invånarinflytandet – kommunernas särutveckling, produktivitetsförväntningarna samt det faktum att ramlagen för kommun- och servicestrukturreformen upphör att gälla 2012.
 
Motstridiga budskap
Men det finns också andra, mer regionala dimensioner av samma demokratiproblematik. Med tanke på det pågående arbetet med att stöpa om den statliga regionförvaltningen ställer sig speciellt de svenskspråkiga i landskapet Österbotten undrande till att regeringen så envetet väljer att splittra de samverkande stadsregionerna kring Jakobstad och Karleby.
Samma regering har nämligen tidigare ivrigt uppmanat de båda städerna till ett aktivt samarbete kring regioncenterprogrammen och städerna har under lång tid varit involverade i en massa olika samarbetsprojekt.
Rycks Mellersta Österbottens landskap i ett statligt regionförvaltningssammanhang loss för att föras till Uleåborgs intressesfär försvåras inte bara stadsregionernas möjligheter till fortsatt samarbete. Det splittrande beslutet kan till och med äventyra möjligheterna för regionens invånare att i samråd dra upp riktlinjerna för de samverkande regionernas gemensamma framtid.
 
Omstöpning på gång!
Det här gäller speciellt om också landskapsförvaltningen stöps om på ett sätt som harmonierar till den nya

statliga regionförvaltningens distriktsindelning. Många politiska bedömare i Finland anar att det här blir regeringens nästa steg och att även valdistrikten senare kan komma att ändra enligt samma mönster.

Emedan regeringens planer uppfattas ha ett centerpolitiskt syfte och separeringen av Mellersta Österbotten från sin naturliga samarbetspart
 
Österbotten utgör ett framtida hot mot invånarnas möjligheter att utöva demokratiskt inflytande över de nya administrativa helheterna har finlandssvenskarnas intresseorganisation Svenska Finlands folkting bett om handräckning från Europarådets sida.
Folktinget vill bland annat veta om beslutet att separera landskapet Mellersta Österbotten från sin samarbetspartner, landskapet Österbotten är förenligt med Europarådets stadgande om minoritets- och landsdelsspråk.
 
Regionförvaltningsreformens grundlagsenlighet väntas klarna inom loppet av ett par veckor. Har riksdagens grundslagsutskott inga invändningar kan det bli aktuellt för centralorten Karley att söka utträde ur Mellersta Österbottens landskap, något som i sin tur innebär att det lilla landskapet säckar ihop.
 
En parlamentarisk kris?
Men i och med att ansvaret för indelningen i landskap är en fråga för regeringen behöver inte ens en utträdesansökan betyda att separeringen förhindras. Dessutom är det inte alls sagt att de svenskspråkiga lokalpolitikerna ens får en majoritet bakom en utträdesbegäran.
 
Stadsstyrelsen i Karleby beslöt nämligen häromveckan att inte hörsamma en fullmäktigemotion om en vädjan till regeringen och riksdagens grundlagsutskott om att ministerarbetsgruppens beslut för Karlebys del borde tas till omprövning. Centern leder inte bara regeringen, partiet har också en stark ställning lokalt i Karlebyregionen.
 
Det att stadsstyrelsen agerar i strid med beslut fattade av kommunens högsta organ har väckt stor uppmärksamhet. En av Svenska folkpartiets två ministrar, Astrid Thors, sa häromdagen att Karleby har hamnat in i en parlamentarisk kris.

 

Stick i stäv
Svenska Finlands folkting är en form av påtryckningsorganisation och utlåtandemyndighet som bevakar finlandssvenskarnas intressen, men den har hittills fört en rätt undanskymd tillvaro. Att folktinget nu har begärt handräckning från Europarådet i en nationell förvaltningsreform kan ses som ett tecken på en kraftigt höjd profil.
Men så betecknas också beslutet i ministerarbetsgruppen Halke om Mellersta Österbottens orientering som ett ovanligt radikalt beslut, speciellt som det fattades stick i stäv med de flesta lokala utlåtanden i frågan.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Kenneth Myntti

Europa- och migrationsminister Astrid Thors (SFP) anser att den statliga regionförvaltningsreformen har drivit Karleby in i en parlamentarisk kris då stadsstyrelsen vägrar att verkställa fullmäktiges beslut. Foto: Lehtikuva/Statsrådets kansli

Lämna en kommentar