Nytt och Kort fokuserar på i det här numret på Delegationen för Hållbara städer och policydokumentet Ställ om nu! som visar på en omställning i såväl sättet att tänka som att göra, vi får också lära oss mer om konceptet Employer Branding (arbetsgivarvarumärke) och varför det är viktigt för svensk innovation.

Stuprörstänk är ett tydligt hinder för omställning enligt Delegationen för hållbara städer

Delegationen för hållbara städer har nu slutfört sitt uppdrag som gått ut på att, genom olika insatser, bidra till att utveckla hållbara städer, stadsdelar och bostadsområden. Totalt har 98 olika projekt fått ekonomiskt stöd från delegationen och många av dessa tjänar som exempel och förebilder i slutredovisningen där också policydokumentet Ställ om nu! ingår. I detta har delegationen samlat ett antal viktiga reflektioner och slutsatser utifrån sitt arbete. Delegationen slår bland annat fast vikten av  ändrade vanor och beteenden som grunden för en hållbar utveckling;

”En genuin omställning är förenad med en ny tolkning av välfärd och förutsätter en annan värdegrund.”

Under punkten Människans avgörande roll, framgår att omställning också betyder ”probleminsikt, ändrade värderingar och nya sätt att tänka hos oss alla” – det vill säga ett paradigmskifte där vi går från det invanda och säkra till det nya och oprövade. Exempel på utmaningar här är att främja hållbara livsstilar genom att bryta bilberoende, introducera koncept som urban odling samt fokusera på folkhälsa kopplat till klimatfrågor. En annan utmaning ligger i att förnya och bygga om de så kallade miljonprogrammen samt att förändra regelverk och planeringsprocesser.

För att genomföra ett sådant paradigmskifte krävs dels insatser för ökad social sammanhållning och delaktighet. Men det krävs också en bredare omställning i termer av sättet att tänka och arbeta på. Delegationen trycker på behovet av nytänkande och experiment och forskning inom stadsutveckling samt på vikten av utbyte både på ett nationellt och internationellt plan. Här krävs ett tvärsektoriellt samarbete inom samhällets alla delar, snarare än en fortsatt sektorisering;

”Stuprörstänkande är ett tydligt hinder för en hållbar omställning av städerna. Helhetssyn, samverkan, systemtänkande och uthållighet krävs för att uppnå synergier och hållbarhet i alla dimensioner. Det är en politisk uppgift att underlätta för tvärsektoriellt arbete, men det fordras också bättre utbildning, nya plattformar och andra planeringsredskap.”

Employer Branding; Innovasjon Norge lyckas attrahera såväl studenter som yrkesaktiva

På dagens arbetsmarknad pratas det oftast om ett överflöd av arbetskraft där arbetstagare konkurrerar med varandra om olika tjänster. Men att det också råder ett överflöd av och en konkurrens mellan olika företag är också ett faktum. Här råder en ökad konkurrens i att locka till sig arbetstagare. Konceptet Employer Branding kan kort och gott översättas till ”arbetsgivarvarumärke” och är ett mått på hur arbetsgivaren uppfattas av potentiella, nuvarande och tidigare anställda. Undersökningar görs årligen bland dessa tre grupper och listor på de mest populära arbetsgivarna sammanställ av Employer Branding företaget Universum på såväl en nationell nivå som en internationell. De 100 mest åtråvärda arbetsgivarna listas för juridik-, ingenjörs- och handelsstudenter och yrkesaktiva.

I Sverige är föga överraskande HM, IKEA och Google de mest åtråvärda arbetsgivarna för såväl yrkesaktiva som studenter inom handelsområdet. På motsvarande listor i Norge, återfinns Statoil och DNB i topp. På den norska listan över mest åtråvärda arbetsgivare för studenter hamnar Innovasjon Norge på en 11:e plats och tar samtidigt 5:e plats på listan för mest populära arbetsgivare för yrkesaktiva. Någon svensk motsvarighet har inte ens tagit sig in på listan. I en tid då konkurrensen om arbetskraften hårdnar måste Sverige bli bättre på att profilera sig i termer att attrahera, och uppfattas positivt av, arbetstagare på innovationsområdet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna en kommentar