I det här numrets Nytt och Kort får vi veta mer Tillväxtverkets inbjudan till workshop, om varför SKL vill höja tempot på digitaliseringen, varför skånska storföretag utbildar så kallade kulturagenter. Vi får också veta varför det finns ett stort behov av små hyresrätter och om hur Youtube används för att sprida och popularisera forskning om hållbar samhällsutveckling.

Workshop för ökad kompetens

Tillväxtverket bjuder nu in alla Sveriges regioner till en workshop i mitten av mars för att få fart på arbetet med de regionala kompetensplattformarna. Myndigheten har regeringens uppdrag att fördela 60 miljoner kronor till projekt som ska leda till eneffektivare matchningen på arbetsmarknaden.

Elin Mattsson, samordnare på Regionförbundet Jämtlands län, välkomnar initiativet, men efterlyser klarare direktiv om hur pengarna kan användas.

– Vi har startat projektet KompetensArenan för att underlätta övergången från utbildning till arbetsliv. Än så länge avvaktar vi för att se om vi har ytterligare behov, säger hon.

När regeringen strax före jul fattade beslut om de 60 miljonerna slog den fast att lokala och regionala förutsättningar ska styra hur pengarna används, men angav ändå en viss inriktning:

  • Starkare integrations- och jämställdhetsperspektiv i kompetensförsörjningen, till exempel genom att motverka en könssegregerad arbetsmarknad.
  • Utveckla metoder att säkra kompetensförsörjningen till företag och offentlig sektor på kort och lång sikt, till exempel genom att samverka med lärcentra.

Tempot i digitaliseringen av Sverige måste höjas

Det fastslår SKL i samband med att handlingsplanen för e-samhället 2013-2015, ”Digitala vägen till morgondagens välfärd” , antagits i veckan av SKL:s styrelse. Per Mosseby, chef för Center för eSamhället,  säger i en kommentar på SKL:s hemsida;

Trots hög IT-mognad, så släpar Sverige efter när det gäller digitala tjänster i offentlig sektor. Ett stort problem är bristande digital samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och näringsliv. Det får följder som ineffektivitet, och att människor hamnar mellan stolarna och hänvisas runt, även i den digitala världen. Här finns mycket mer att göra.

SKL:s fokuserar på tre mål för e-samhället, nämligen att det ska bli enklare, öppnare och effektivare. Samtidigt ser man utmaningar i såväl det digitala utanförskapet som i finansiering av förvaltning och drift och påtalar att kommuner och landsting i större utsträckning bör samverka.

 

Utbildningen Kulturagenter lockar skånska storföretag

På uppdrag av Region Skåne, Foreningen Nydansker och Kvinnoföreningen i Malmö utbildar föreningen MINE  och företaget Kulturlänk under våren 15 kulturagenter bland medarbetarna på ett antal skånska storföretag, bl a. SEB, E.ON, Ikea, HSB och Arbetsförmedlingen;

Kulturagentutbildningen går ut på att synliggöra normer, strukturer och socialakoder på en arbetsplats, och hur dessa kan förändras till att inkludera fler. Deltagarna får med sig konkreta verktyg som de kan använda i sina organisationer, säger Maria Chowdhury, verksamhetsansvarig för föreningen MINE.

Utbildningen är en del av det EU-finansierade projektet, Excellence i Mångfald (EIM), som syftar till att öka mångfalden på arbetsmarknaden i Skåne och Danmark.

Stort behov av små hyresrätter

Fler hyresrätter för flyktingar är ett av de behov som lyfts fram när länen summerar läget på bostadsmarknaden.

– Invandringen spelar en viktig roll för befolkningsökningen och det krävs fler hyreslägenheter för att möta behov och efterfrågan, skriver Boverket i sin årliga analys av länsstyrelsernas rapporter, som presenterades häromdagen.

Bristen på små hyresrätter är ett genomgående tema i redovisningarna från länen. Fler ettor och tvåor behövs för att ungdomar ska få möjlighet att flytta hemifrån, men också för att äldre ska kunna lämna sina större bostäder.

Ungdomars boendesituation påverkar också utvecklingen av kommunerna och länen som helhet. För ungdomar är en väl fungerande bostadsmarknad ofta avgörande för att de ska vilja och kunna stanna kvar i kommunen.

Forskning om hållbar samhällsutveckling sprids och populariseras genom Youtube

Mistra, stiftelsen för miljöstrategisk forskning investerar varje år drygt 200 miljoner kronor i forskningssatsningar som, dels löser miljöproblem och bidrar till en hållbar samhällsutveckling, dels bygger broar mellan vetenskapliga discipliner, forskning och företag, myndigheter och andra aktörer. Tillsammans med TV4 News tog man under 2012 fram ett antal korta filmer där tittaren får följa 6 forskare från olika forskningsprogram som letar efter lösningar på miljöutmaningar. Mistra har nu samlat och tillgängliggjort filmerna på sin Youtubekanal.

 

 

 

 

Lämna en kommentar