I Nytt och kort denna gång får vi veta mer om Malmös väg mot en hållbar framtid, vad fenomenet "crowdfunding" är för någonting samt att dementa registreras trots förbud...

Malmökommissionen presenterar sin slutrapport

I början av mars presenterade Kommissionen för ett social hållbart Malmö sin slutrapport Malmös väg mot en hållbar framtid. Hälsa, välfärd och rättvisa. Bakgrunden till rapporten ligger i det faktum  att trots att den genomsnittliga hälsan i Malmö förbättrats senaste tjugo åren, har skillanderna, som är tydliga mellan geografiska områden med olika socioeknomiska förutsättningar, ökat. Kommissionen som är politiskt obunden och som består av forskare och andra sakkunniga, har de senaste två åren haft som uppdrag att ta fram vetenskapligt underbyggda förslag på vad Malmö stad kan göra för att minska skillnader i hälsa och bli en hållbar stad.  I slutrapporten lyfter man fram fem särskilt viktiga perspektiv för minskade skillnader; etik och mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, demokrati och delaktighet i samhället, jämställdhet och sociala investeringar.  Det vikigaste handlar dock om rekommendationerna om ett förändrat syn- och arbetssätt;

Att etablera en social investeringspolitik betyder att man måste skifta synsätt och se satsningar på människors hälsa och välfärd som investeringar, inte kostnader. […-…] Befintliga system behöver förändras, men man behöver också skapa nya sociala strukturer som möjliggör en förbättrad delaktighet.

I det sistnämda lyfter man särskilt fram så kallade kunskapsallianser, där behovet av sektorsöverskridande samarbeten och kunskapande står i fokus och som kommissionen i sig själv är ett exempel på. Slutsatser och rekommendationer har lämnats in till Malmö Stad och hela 72 stycken identifierade åtgärdsförslag finns listade i slutrapporten.

Publiken kan påverka kulturutbud

En filosofisk kortfilm om en pojkes jakt på sanningen får chans till större spridning sedan publiken stöttat den ekonomiskt vid filmfestivalen Cinefest i Växjö i fredags.

– Allt är välkommet, från några kronor till en hundralapp, säger Malin Roos, projektledare på Reaktor Sydväst, som arrangerade festivalen.

Finansieringsformen kallas ”crowdfunding” och är ett sätt för allmänheten att med små medel påverka kulturutbudet. För framförallt mindre kulturaktörer öppnar det möjligheter att förverkliga sina drömmar och idéer.
Under festivalen prövades ”crowdfunding” på sju kulturprojekt. Kortfilmen av 27-årige regissören Mehdi Razi fick störst respons, men publiken uppskattade också flera av de övriga inslagen. Genom arrangörens samarbete med Regionförbundet södra Småland har projekten chans att även få stöd från samhället.

Reaktor Sydost, ett regionalt resurscentrum för film och ung kommunikation i sydöstra Sverige, försöker nu få större spridning på finansieringsformen.

– Om man tycker att en idé är bra kan man bidra till att projektet förverkligas, säger Malin Roos.

Dementa registreras trots förbud i lagen

En demenssjuk person har inte förmåga att säga nej när kommunen ber att få samla in personuppgifter. Datainspektionen slår fast att Umeå, Uppsala och Älvsbyn bryter mot lagen när de fortsätter registrera uppgifter om dementa.

– Personuppgifter får inte behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister om den enskilde motsätter sig det. Den som varaktigt saknar beslutsförmåga kan inte förstå informationen som måste lämnas om registreringen och kan därför inte på grundval av informationen bestämma om han eller hon vill tacka nej till registrering, säger Victoria Söderqvist som lett Datainspektionens granskning.

Inspektionen förelägger de tre kommunerna att sluta registrera uppgifterna och de får inte heller använda data som de redan samlat in.

Redan i september 2011 konstaterade Datainspektionen att det bryter mot lagen att registrera uppgifter om dementa. För att det ska vara möjligt krävs att den demente har en legal ställföreträdare som inte motsätter sig att uppgifterna registreras.

 

Lämna en kommentar