I Nytt och Kort denna gång får vi veta mer om hur Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet samverkar för att främja en hållbar stadsutveckling. Vi får också veta mer om vad sociala investeringar innebär samt att projektet Excellence i Mångfald håller slutkonferens för projektdelen Arbetsplatskultur.

Samverkan inom hållbar stadsutveckling fortsätter

Under en treårsperiod (mellan 2009 och 2013) har Boverket, Riksantikvarieämbetet, Formas och Arkitekturmuseet samverkat för att ta tillvara på kunskap som främjar en hållbar stadsutveckling. De insatser som aktörerna gjort tillsammans under perioden redovisas i rapporten ”Främjande av hållbar stadsutveckling”. På boverkets hemsida förtydligas att de gångna, såväl som de framtida insatserna har ett särskilt fokus på sociala och kulturella aspekter och att de  aktiviteter som särskilt prioriteras är de som skapar mervärden i form av nytta för såväl samhällsbyggandet som för den enskilde medborgaren. Nu fortsätter arbetet under ytterligare en treårsperiod där arbetet inriktas mot konkreta aktiviteter som enligt Boverkets hemsida bland handlar om att;

utveckla offent­liga platsers var­dags­liv och historia, hanteringen av kulturella och sociala värden i riksintressesystemet, implementeringen av europeiska landskapskonventionen, följa och delta i utvecklingen arkitekturpolitiken i Sverige, fördjupa samtalet kring en eventuell framtida stadspolitik samt främja forskningen inom samhällbyggnadsområdet.

Region Skåne inrättar en social investeringsfond

Från och med i år har en social investeringsfond inrättats i Region Skåne. Begeppet sociala investeringar härrör från nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog som i sin mångåriga forskning räknat på och kommit fram till att varje person som hamnar i utanförskap kostar samhället  hundratusentals kronor, varje år. I ljuset av detta manar konceptet ”sociala investeringar”, till att ta sociala perspektiv i beaktande när det gäller budgetering och allokera kommuners resurser på ett annat, mer långsiktigt sätt.

I Region Skånes fall vill man arbeta gränsöverskridande med kommuner och andra aktörer i syfte ”att arbeta förebyggande för att bryta negativa händelseförlopp i livet hos barn och ungdomar”. På så sätt leder ”sociala investeringar” till ”mänskliga vinster” och på sikt till minskade samhälleliga kostnader.

För mer läsning;

Social investeringsfond i Region Skåne

Utanförskapets pris 

SKL:s sida om sociala investeringar

På SKL:s hemsida finns också ett verktyg för att räkna ut vad insatserna till barn och unga med psykisk ohälsa kostar i varje kommun; Socioekonomiska verktyget

 

Avslutningskonferensen för Excellence i Mångfald Arbetsplatskultur

Som Gränsbrytning skrivit om tidigare (Nytt och Kort nr 4 2013), har föreningarna MINE och Kulturlänk, inom ramen för det EU-finansierade projektet Excellence i Mångfald (EIM), under våren arbetat med att utbilda så kallade ”kulturagenter” bland medarbetarna på bland annat IKEA, Kriminalvården och Ikano Bank. Utbildningen hör till EIM:s projektdel Arbetsplatskultur och de nyutbildade Kulturagenterna har fått med sig konkret kunskap i hur de identifierar sin egen arbetsplats specifika kultur. I pressmeddelandet beskrivs konceptet;

EIM Arbetsplatskultur ger begreppet mångfald en mer omfattande betydelse, med syftet att skapa ett sundare arbetsklimat där projektdeltagarna lär sig att fokusera på det unika hos varje människa.

Avslutningskonferensen hålls i Malmö och bland talarna märks särskilt Masoud Kamali, professor i sociologi och socialt arbete vid Mittuniversitet.

Algoritmer ska sänka energianvändningen för tåg

Tillsammans med Bombardier ska forskarna sänka energianvändningen för tåg genom att hitta nya styralgoritmer för drivsystem. Systemet kommer att tala om för lokföraren hur han kan optimera sin körning och man hoppas kunna sänka energianvändningen avsevärt. Hur algoritmerna kommer att seut vet man ännu inte men har avsatt 20 miljoner kornor till projektet.

Automationsprojektet Stream, som på svenska döpts till ”Strömmen av information för smart effektiv automation” är ett nytt samarbete mellan företagen Bombardier, ABB, Prevas och Addiva samt forskare på Sics, Swedish ICT och Mälardalens högskola.

80 miljoner till regional tillväxt i vårbudgeten 2013-2014

Regeringen satsar 40 miljoner kronor 2013 och ytterligare 40 miljoner för insatser som kan främja den regionala tillväxten i de län som har haft det extra svårt i den ljumna konjunturen: Blekinge, Sörmland, Kalmar, Gävleborg, Kronoberg, Skåne, Värmland, Västmanland

Länen avgör själv hur pengarna ska användas men regeringen hoppas på satsningar inom kompetensförsörjning, företagsetableringar, innovationsinsatser, rådgivning och exportfrämjande aktiviteter.

Näringsminister Annie Lööf. Foto: Regeringskansliet

Skåne får nytt institut för mobilforskning

Ett nytt forskningsinstitut sätts upp i Lund för att främja och lyfta den svenska mobilindustirm. Bakom initiativet står Lunds universitet, Sony Mobile och Region Skåne som tillsammans satsar 100 miljoner på att utveckla distribuerad molnteknik. Insitituet kommer att heta MAPCI som står för Mobile and Pervasive Computing Institute och ska invigas innan sommaren.

Institutet kommer att fungera som en länk mellan mobilkluster och foskningscentrum som redan finns i regionen och forskningen kommer att fokusera på gränslandet mellan mjukvara och kommunkation.

Lämna en kommentar