NORDEN / ÖRESUND: Intresset för EU-kommissionens juridiska samarbetsform för att underlätta samverkan över nationsgränserna har vuxit markant under de senaste åren. Men svenska Helsingborg och danska Helsingör nobbar i dag den här möjligheten.  

2007 erbjöd EU-kommissionen regionerna för första gången en ny samarbetsform kallad ”europeiska grupperingar för territoriellt samarbete”, EGTS.  Samarbetsformen, som vänder sig till regioner som skiljs åt av nationsgränserna, har sedan dess etablerats på flera håll i Europa. EGTS ger dessa regioner en gemensam rättslig status, där ländernas lagstiftning underställs en gemensam speciallagstiftning, vilket underlättar ett fördjupat samarbete på ett eller flera sakområden.   Nära samarbetet men litet intresse Det nära samarbetet mellan de nordiska länderna och dess regioner, län, landskap och fylken gör att man lätt skulle kunna tänka sig att det fanns ett stort intresse för att etablera så kallade EGTS-lösningar lite varstans utmed de nordiska gränserna. Men så är inte fallet. – Hittills har vi inte fått en enda ansökan säger Christer Christensen, ansvarig handläggare på Näringsdepartementet, som också varit med om att bereda den svenska lagstiftningen för att göra EGTS-lösningar möjliga i framtiden. I nuläget kan han inte heller ge något stalltips på regioner som förbereder en ansökan: – Det är väl så att ingen hittills funnit det mödan värt att driva frågan fullt ut.   Tveksam nyttan Christer Christensens aningar besannas delvis då frågan ställs till de ansvariga för det så kallade HH-samarbetet, mellan svenska Helsingborg i Skåne och danska Helsingör i Region Huvudstaden. – Vi tog upp frågan om ett EGTS-samarbete under en konferens hösten 2009, då samtliga kommundirektörer från nordvästra Skåne och från den danska sidan fanns på plats. Visserligen bara i förbifarten men ändå, berättar Mathias Johansson Perttu, ansvarig tjänsteman från Helsingborg. – Idén var vid det tillfället att ta upp frågan på nytt under våren 2010 och då på ett mer seriöst sätt. Men den planerade tillställningen ställdes in och sedan hände inget mer. I nuläget ser vi dock inga akuta problem där EGTS nödvändigtvis skulle vara lösningen. De största hindren som de två städerna känner av i dag handlar, enligt Johansson Perttu, om hantering av skatter, pensioner och rätten till vård och omsorg om personen bor respektive jobbar på olika sidor om sundet. Även infrastrukturen är viktig. Högst upp på önskelistan står en fast förbindelse över sundet. – Och de här frågorna menar vi är av en sådan karaktär att ett EGTS inte skulle påverka förutsättningarna nämnvärt, säger han. Då sätter han större tilltro till det nordiska Gränshinderforumet, där Pia Kinhult (m) från region Skåne sitter med. – Detta forum är ju etablerat och tar sig an just dessa frågor rakt in i den nationella politiken där de hör hemma, säger han.   Agerar inom lagens ramar I danska Helsingör är man i grunden positiv till EGTS. Helsingörs borgmästare Johannes Hecht Nielsen säger att en EGTS-lösning vore intressant att titta närmare på, om det visar sig att det kan öppna för nya möjligheter. Hans tjänsteman Stella Hansen, som är chef för kultur-, planerings- och näringslivsfrågorna i kommunen, har å sin sida gjort samma bedömning som Mathias Johansson Perttu i Helsingborg, nämligen att en EGTS-lösning inte verkar ge några möjligheter utöver de man redan har i dag. Krafterna läggs därför på det befintliga HH-samarbetet (Helsingborg-Helsingör). – I Helsingör har vi valt att lägga alla våra aktiviteter i ett ramprogram där vi pekar ut specifika områden som vi vill utveckla gemensamt. Till ramprogrammet finns pengar att söka, exempelvis för kultursatsningar och här sker mycket, säger Stella Hansen.   Hon poängterar att samarbetet mellan de två kommunerna också gäller näringslivet, infrastruktur, miljö och utbildningssatsningar: – Under senare delen av 2011 kommer vi ha en konferens kring näringslivet i den nordligaste delen av Öresundsregionen. Tycker du att ni får ni det stöd ni behöver från danska staten? – Om du tänker på en ny HH-förbindelse så kommer den få avvakta tills dess att bron över Fehmarn Bält är färdig. Helsingör har, tillsammans med Helsingborg och de tre regionerna samt en räcka kommuner i Själland, varit med i Interregprojektet IBU. Här har man tittat närmare på vilka infrastrukturbehov som kan komma då Fehmarn-förbindelsen  

är klar om cirka tio år. En av slutsatserna är att både HH-förbindelse och den så kallade Ring 5 runt Köpenhamn kommer att behövas. Vi förväntar oss att IBU-projektet också kan bidra till att vi på den danska sidan kan ta ställning i den här frågan. Så något stöd från den danska staten för en HH-förbindelse ser du inte som trolig inom de närmaste åren? – Det återstår att se. Vi förväntar oss att de samhällsekonomiska fördelarna med en etablering av en HH-förbindelse kommer att bli synliga. Tror du att politikerna i både Helsingborg och Helsingör kan tänka sig att medfinansiera byggandet av en bro över sundet? – Från den danska sidan har det varit tal om att Sverige borde bidra till en HH-förbindelse på samma sätt som Danmark finansierade Femern-förbindelsen mot Tyskland. Om och när en bro byggs så bildas det sannolikt någon form av aktiesällskap för finansiering likt den lösning som valdes för Stora Bältbron i Danmark.     Inser regionerna vidden? Håkan Ottoson, tidigare knuten till Sveriges Kommuner och Landsting och väl insatt i EU-frågor, tycker att man i de nordiska länderna tänker lite väl snävt då det gäller möjligheterna att utnyttja EGTS. – I teorin skulle man mycket väl kunna tänka sig att dra nytta av en EGTS–lösning för att underlätta samarbetet mellan exempelvis innovationsmyndigheterna i de olika medlemsländerna runt Östersjön. På samma sätt skulle finska Vasa och svenska Umeå kunna upprätta ett EGTS och begära undantag för moms och därigenom få samma särställning som Åland. Jag tror i nuläget att de regionala aktörerna på många håll har mycket att vinna om de bara gör sig besväret att borra lite djupare i själva konceptet och våga tänka lite bredare kring hur det skulle kunna användas, säger han.   Länk till Helsingborgs HH-samarbete:    Länk till Helsingörs HH-samarbete:    Nyhetsbyrån Regionalt Utveckling Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar