Vilka komponenter är de viktigaste i ett innovativt samhälle? Det råder skilda meningar om vilka de är.

Made in Sweden. Volvo+Zlatan
Made in Sweden. Volvo+Zlatan

De regionala aktörerna i Sverige ligger i startgroparna för att implementera sina regionala innovationsstrategier. Flera av dem har deltagit i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins (IVA) projekt ”Innovationskraft Sverige”. Under ett års tid har IVA drivit projektet och syftet har varit att bidra – och ge konkreta förslag – till det regionala innovationsstrategiska arbetet. Till grund för arbetet, och för att få en heltäckande bild, har samtliga Sveriges 21 regioners innovationsarbete kartlagts. Processen har också engagerat representanter från akademi, näringsliv och offentlig sektor, något som kännetecknar det mesta av IVAs verksamhet.

De regionala prioriteringarna som identifieras är av innovations- och forskningsmiljöer. Inkubatorer, science parks och forskningsmiljöer kopplade till högskolor målas upp som de viktigaste områdena för att öka innovationskraften. I ESBRIS rapport som kom ut i oktober pekar forskarna på att svenska universitetsbaserade avknoppningsföretag har lägre tillväxt än de företag som grundas av människor i näringslivet men att universitetsbaserade avknoppningsföretag är mer innovativa. Vidare menar de att även om tillväxten till en början är låg så ökar tillväxttakten över tid.

Ändå är det bara tre regioner som pekar på vikten av kommersialisering av forskningsresultaten som ett viktigt område. Finland och Norge (läs mer om Norge i nästa nummer) har börjat fokusera mer på marknadsföring och kommersialisering än på forskning och frågan är om inte området borde röna ett större intresse även i Sverige.

Effektivare stödsystem och infrastruktur är en annan komponent som regionerna framhåller som en viktig del i deras arbete. Samverkan och samordning mellan aktörerna och ett förstärkt ledarskap är ett område där konkreta idéer efterlyses och offentliga upphandlingar betraktas som ett särskilt viktigt avsnitt. Läs gärna mer om dessa i artikeln ”Att våga köpa luftslott”!

Den tredje, och kanske den mest intressanta, prioriteringen som pekas ut är att öka intresset för att bli entreprenör. Uttrycket ” Organizations don´t innovate, people do” kanske är utslitet men det är – och borde vara – grundbulten i de nationella och regionala strategierna. En organisation kan uppmuntra människor att bli mer innovativa genom ett ledarskap som tillåter utveckling hos individer. Att utveckla ledarskapet hos aktörerna är också den enskilt viktigaste av de framgångsfaktorer som IVA pekar ut i sin rapport.

Men utan människors drivkraft till förändring blir alla tillvägagångssätt, strategier, strukturer och stödsystem meningslösa. Den gyllene frågan blir således; hur blir en människa innovativ och entreprenöriell?

I den nationella innovationsstrategin läser vi att

Utbildningssystemets huvuduppgift är att förmedla ämneskunskaper, men spelar även en roll vad gäller utvecklingen av sociala färdigheter och entreprenörskap. Detta är förmågor som blir allt mer betydelsefulla i takt med att samhället blir mer komplext och förändringstakten ökar.

Även om egenskaper nämns så får vi ingen ledtråd till hur dessa ska uppnås, förutom möjligen då i förmedlandet av ämneskunskaper. Man skulle till och med kunna hävda att det faktiskt är två helt skilda kompetensområden, ämneskunskaper och entreprenörskap. Det ena leder inte nödvändigtvis till det andra. Skolsystemet bör – för att leda till innovation längre fram – skapa miljöer som främjar båda kompetensområdena.

En lång utbildning, menar ESBRIs forskare är inte ett tillräckligt villkor när det gäller förmågan att ta fram nya användningsområden för ny teknologi och nå framgång i nya sektorer som spelindustrin, IT-säkerhet och smarta IT-baserade affärsmodeller. Forskarna menar att

det krävs innovativitet, kreativitet och entreprenörskap.

Ett innovativt samhälle kräver entreprenörer och innovativa människor i ännu högre grad än det kräver innovationssystem och inkubatorer. De stora frågorna, som på ett nästan lyser med sin frånvaro i rapporterna, är vad som gör en människa innovativ och hur man kan träna människor i att bli entreprenöriella. Kanske är det dags att ta reda på det?

Lämna en kommentar