PUBLIKATION: Regional samverkan för att nå utveckling genom partnerskap inom det europeiska programmet Equal är enklare att säga än att förverkliga. Det kniviga uppstår när man måste kombinera ovanifrån-och underifrånstrategier med ett demokratiskt och ekonomiskt effektivt synsätt, samt se till att man arbetar utifrån jämlika relationer. Det är en av slutsatserna som Sofia Wistus drar i sin avhandling vid Linköpings universitet under rubriken  ”Det motsägelsefulla partnerskapet: En studie av utvecklingspartnerskap inom EQUAL-programmet”.
Programmet Equal finansierades via Europeiska socialfonden och syftade till att motverka diskriminering och exkludering från arbetsmarknaden. Slutsatserna menar Wistus är trots detta tillräckligt generella för att gälla utvecklingspartnerskap i allmänhet och tar upp frågor om styrning och organisering på ett mer allmängiltigt sätt.
 
Länk till avhandlingen: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar