PUBLIKATION: Fler politiska beslut på alla samhällsnivåer är kopplade till ett nät av beslut och processer i andra sammanhang. Och trenden tilltar hela tiden. Fenomenet kallas flernivåstyrning och är, enligt antologin ”Flernivåstyrning – Framgångsfaktor för kommuner, regioner och staten”, en av de mest genomgripande utmaningarna i det framtida samhällsbygget.
Sju forskare / skribenter har i antologin tittat närmare på själva begreppet och också hur en flernivåstyrning fungerar i praktiken. En av författarna, Stig Montin som är professor vid Förvaltningshögskolan i Göteborg, ser på flernivåstyrningen som ett steg i en historisk räcka nya politikområden som introducerats i takt med att rättsstaten utvecklats.
Elin Wihlborg, docent i statsvetenskap vid Linköpings Universitet, pekar på det nödvändiga i att bedöma en flernivåstyrning utifrån ett underifrånperspektiv. Bara utifrån den enskilde medborgarens horisont kan fenomenet bedömas och utforskas på ett meningsfullt sätt. Hennes reflektion manar till eftertänksamhet eftersom medborgarnas vardag lätt riskerar att hamna i skymundan för komplexa beslutsprocesser som pockar på politikernas uppmärksamhet.  
Antologin kom ut den 8 december och är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Regionplanekontoret Stockholms läns landsting.
 
Länk för att beställa boken: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar