PUBLIKATION: Kreativitet, innovation och entreprenörskap är idag gemensamma övergripande målsättningar som samtliga nordiska utbildningsministrar strävar efter. Hur situationen ser ut på dessa områden och på vad sätt de nordiska länderna skiljer sig åt finns numera också beskrivet i en studie publicerad av Nordiska ministerrådet. I fokus står två ämnesområden, naturvetenskap samt musik. Bland reflektionerna som författarna gör är att dagens ämnesfokusering motverkar de övergripande syftena att få fler unga att välja framförallt tekniska utbildningar i framtiden. Kreativitet och innovation ses i dag som en följd av ökad ämneskunskap och inte som redskap för att ändra på utbildningen inriktning och form för att öka intresset och engagemanget hos målgrupperna. Det sker en hel del experiment i de olika länderna men det finns inte många studier som visar på vad dessa piloter bidragit till. Studien har gjorts av det norska universitetet i Nordland och är en del i ministerrådets globaliseringsprojekt.   Länk till boken:    ISBN: 978-92-893-2208-9   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar