PUBLIKATION: Regioner och regionalisering har blivit något allt mer svårgreppbart, till följd av framförallt globaliseringen. Det säger brittiske forskaren Tassilo Herrschel och Pontus Tallberg, omvärldsbevakare vid Region Skåne och en av två redaktörer för boken ”The role of regions? Network, Scale, Territory”. Boken är en antologi med bidrag som nordiska forskare presenterade under ett seminarium i april 2010 där följande teman behandlades: regioners förmåga att föra paradiplomati, hur OECD:s analyser inverkar på regional policyskapande och vilka förutsättningar som storstadsregioner styrs under och hur välfärden där fördelas. Ett genomgående tema i boken är det faktum att regionen som territorium har visat sig kunna erbjuda långt mer än att bara fungera som en politisk plattform för fördelning av nationella resurser och kontroll av nationell politik. Regionens största inneboende styrka ligger också i dess sektorsövergripande territoriella nätverk och kontaktpunkt för samordnad styrning mellan de demokratiska beslutsnivåerna. Därför uppkommer en ofrånkomlig spänning mellan de etablerade strukturerna för demokratiska beslut och de nya regionala nätverksstrukturerna genom vilka både ny policy skapas och europeiska strukturfondsmedel fördelas. Boken stora behållning ligger i hur författarnas speglar dessa spänningar från olika infallsvinklar.   ISBN: 978-91-7261-222-8   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar