PUBLIKATION: I skriften ”Samhällsentreprenörskap – att inte bara var och agera som om” så försöker författarna Björn Bjerke och Mathias Karlsson fånga de bakomliggande drivkrafterna hos en ny typ av entreprenörskap som med tiden vuxit allt mer i omfattning. Samhällsentreprenören eller de publika entreprenörerna som författarna också kallar dem, vill främst skapa kollektiv nytta och har inte primärt den egna försörjningen som den avgörande drivkraften. Det intressantaste är att dessa personer inte nödvändigtvis finns inom näringslivet utan snarare i alla tänkbara sammanhang där möjligheter till samhällspåverkan öppnar sig. Det delvis nya som författarna främst tar fasta på att detta nya slag av entreprenörskap också fångar upp många olika sorters kapital (fysiskt-, finansiellt-, human- organisations- , natur- och medborgarkapital) som dessa publika entreprenörer både räknar med och vill förmera. Denna mer öppna syn på entreprenörskap menar författarna kan vara till stor hjälp när vi ska förstå och fånga upp de bakomliggande faktorer som genererar hållbara utvecklingsprocesser.   ISBN: 1654-2649   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar