PUBLIKATION: I Boverkets kunskapsöversikt ”Socialt hållbar utveckling” identifieras fem teman: Det krävs först och främst en helhetssyn, där varje bostadsområde utgör en del i den övergripande stadsutvecklingsplanen. Inom varje bostadsområde är variation, gestaltning och funktion viktiga komponenter. De olika stadsdelarna måste också länkas samman funktionellt så att inget område isoleras. Hur bostadsområdet uppfattas av de boende och utomstående, det vill säga dess identitet, är en viktig komponent för den sociala hållbarheten. De boende måste uppleva att de själva kan påverka och kunna samverka i frågor som berör bostadsområdet utveckling och framtid. Bland slutsatserna nämns i Boverkets publikation att den gemensamma nämnaren för alla lyckade satsningar har varit att utgå ifrån de boende själva. En viktig aktör har här varit de allmännyttiga bostadsföretagen som dels funnits länge och dels kunnat satsa utan vinstkrav, vilket gjort okonventionella satsningar möjliga. Över tid har också satsningarna mer kommit att koncentreras till vad som skapar integration än vad som motverkar segregation. Den fråga som Boverket saknar svar på från forskningen är vad prislappen blir om ingenting görs och vilka blir de långsiktiga konsekvenserna för samhället som helhet blir.   ISBN-nummer: 978-91-86559-51-9   Länk till boken:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar