PUBLIKATION: EU:s strukturfondsprogram med medel från regional och socialfonden har i allt för hög grad styrts av idéer om ”allsmäktiga” projektledare och projekt som förväntas gå på räls med snabba kortsiktiga resultat i blickfånget. Dessa och många andra beska slutsatser drar de båda författarna Lennart Svensson vid APeL och Göran Brulin vid Tillväxtverket. Tillsammans har de skrivit boken; Att äga, styra och utvärdera stora projekt, utgiven av Studentlitteratur. Författarna förespråkar ett helt annat förhållningssätt som de menar är en förutsättning om man vill nå någon slags långsiktig hållbarhet i denna projektvärld. Bland annat är det aktiva ägandet tillsammans med en tydlig styrning en grundläggande förutsättning. Lika väsentligt är det att skapa kringliggande förutsättningar för ett kontinuerligt lärande där alla inblandade parter aktivt deltar.   ISBN: 978-91-44-07199-2   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar