SVERIGE / HÅLLBAR UTVECKLING: När den svenska Delegationen för hållbara städer summerar året som gick så blir det uppenbart att hållbarheten är en gränsöverskridande fråga i alla bemärkelser. I sin ”Rapport om Delegationens verksamhet 2009” tar man upp en rad aspekter som man menar måste få större uppmärksamhet generellt inom allt hållbarhetsarbete men också i den egna verksamheten under 2010.
Så här lång har insatser kring tätorternas roll i klimatarbetet och stödet till export av miljöteknik tagit mycket av delegationens tid. Trots detta så är det till synes andra frågor så som den sociala dimensionen och kulturhistoriska värden som tas upp som viktiga för att nå ökad hållbarhet. Ett annat exempel handlar om ledarskapets och organiseringens förutsättningar för samverkan över sektorsgränserna som tas upp.
Till stor del verkar det alltså handla om de kringliggande förutsättningarna som tillsist blir avgörande för om de projekt som beviljats medel ska bli framgångsrika eller inte. Och dessa förutsättningar handlar om allt ifrån samverkan mellan kommuner och näringsliv kring teknikutveckling, mellan boende och de ansvariga för själva omställningsarbetet i ett bostadsområde och ett ökat systemtänkande då man exporterar miljötekniska lösningar till andra länder. En avslutande reflektion handlar om att det också råder brist på både kapital och kunnande som kan användas för gränsöverskridande insatser som i mångt och mycket är vad just delegationens arbete handlar om.
 
Länk till rapporten: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar