PUBLIKATIONER: En handbok för att göra unga människor delaktiga, så kallad social inkludering, har just lämnat tryckpressarna. CoNet´s guide för social inkludering bygger på erfarenheter från 10 europeiska städer, där Malmö är en av dem. Författarna pekar ut sju aspekter som de anser avgörande: 1) Beakta medborgarnas samtliga behov när en stad ställs om, 2) räkna med medborgarnas engagemang, 3) se till att alla får chansen att känna sig hemma där de bor, 4) handikapp ska inte hindra medborgare från att ta del av samhällsservice eller försvåra medborgarnas eget engagemang, 5) barn och unga måste vara måttstocken i allt integrerande arbete, 6) minska segregationen genom ökad livskvalité bland de minst bemedlade, 7) koppla samman bostadsområdena via goda kommunikationer.    En annan skrift, ”Young people – from exclusion to inclusion”, handlar om hur städer kan agera för att vända trender av utslagning och ökat utanförskap. Skriften som finns tillgänglig på 12 språk, har blivit publicerad tidigare, men resultatet är fortfarande relevant. Skolmiljön och de olika sammanhang där unga tillbringar sin fritid är helt avgörande för ungas återanpassning, och det finns ett behov av en ny syn på kunskap, som värdesätter de erfarenheter som unga i utanförskap faktiskt sitter inne med.   ”Young people – from exclusion to inclusion”: ISBN 10 91-976148-3-1 CoNet´s guide för social inkludering kan hämtas hem från URBACT:s webbplats:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar