SVERIGE / STATEN: Regeringen inrättar ett välfärdsutvecklingsråd för att underlätta valfrihet och företagande inom vård och omsorg. Många nya små hemtjänstföretag har startat, men vårdvalet i sjukvården lockar främst stora företag, visar en färsk lägesrapport.  

Patienter och brukare ska själva styra hur vården och omsorgen utformas, anser regeringen och har i linje med det genomfört flera reformer som ökar möjligheten att välja utförare av hälso- och sjukvård och social omsorg. För att valfriheten ska fungera i praktiken behövs fler företag inom vård och omsorg och därför knyter regeringen nu till sig ett 20-tal företrädare för myndigheter, organisationer och näringsliv. Ordförande i Välfärdsutvecklingsrådet blir Signhild Arnegård Hansen.
 
Näringsminister Maud Olofsson och socialminister Göran Hägglund presenterade det nya rådet under den konferens som Tillväxtverket och Tillväxtanalys arrangerade i Stockholm den 11 maj.
– Hur har till exempel lagen om valfrihetssystem och den fria etableringsrätten fungerat? Vi vill samla in erfarenheter och sedan justera lagstiftningen om det behövs, sa Maud Olofsson.
Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft 1 januari 2009 som ett alternativ till lagen om offentlig upphandling (LOU). LOV är frivillig och gör det möjligt för kommuner och landsting att godkänna leverantörer av olika typer av välfärdstjänster och sedan låta medborgarna välja fritt mellan de godkända leverantörerna.
 
Hämmar innovationslust
Under konferensen vittnade flera företagare om att LOV visserligen har stora fördelar, men att lagen också ställer så många krav att innovationslusten hos entreprenörerna minskar.
– Istället för en massa regler och bestämmelser vill vi att ni som är uppdragsgivare hjälper oss med information om vad de gamla vill ha för inriktning på sitt boende och annan service. Då känner vi oss tryggare i att det finns folk som vill köpa våra tjänster, sa Mia Palmé, kvalitets- och marknadschef på Förenade Care AB.
 
Tillväxtverket och Tillväxtanalys har fram till 31 december 2012 ett gemensamt uppdrag att följa utvecklingen och öka kunskapen om företagande och mångfald inom vård och omsorg. Av en ny lägesrapport som myndigheterna presenterade i samband med konferensen framgår att många nya små hemtjänstföretag startat sedan valfrihetssystemen infördes. Privata leverantörer inom

hemtjänst är vanligast i stora kommuner med borgerlig majoritet, men undersökningen visar att flera av de kommuner som planerar att införa valfrihetssystem styrs av socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet.

 
De flesta företag som driver hemtjänst är mycket små, och ungefär en tredjedel av de företag som Tillväxtverket och Tillväxtanalys undersökte startade när möjligheten att bedriva biståndsbedömd hemtjänst uppstod. De övriga har byggt ut sin verksamhet inom äldreomsorg eller hushållsnära tjänster, och i flera fall utökat med ytterligare ett affärsområde när ökad valfrihet infördes.

Fler än hälften av hemtjänstföretagen räknar med att expandera till en eller flera kommuner under de närmaste två åren.
 
Vårdval lockar storföretag
Utvecklingen ser inte likadan ut inom sjukvården. Där lockar vårdvalet främst företag som driver flera enheter och en tredjedel av de undersökta vårdcentralerna tillhör större koncerner. Företagen som driver vårdcentraler ser en hel del svårigheter i vårdvalsystemet och endast ett par planerar att växa genom etablering på flera orter. De problem företagen pekar på är bland annat brister i ersättningssystemet, att privata aktörer och landstingets vårdcentraler inte konkurrerar på lika villkor, att listningssystemet inte fungerar tillräckligt bra, samt ökad administration.
 
Den 1 januari 2010 blev det obligatoriskt för samtliga landsting att införa valfrihetssystem i primärvården.
– Med ett glatt humör och ett hyggligt basebollträ lyckades vi tvinga igenom reformen. Eftersom vi överför makt till medborgarna tycker jag inte det är att göra våld på det kommunala självstyret, sa Göran Hägglund till konferensdeltagarna på Norra Latin.
Tillväxtanalys generaldirektör Dan Hjalmarsson räknade med att det nya välfärdsutvecklingsrådet kommer att bidra till att räta ut frågetecken.
– Mer erfarenhetsutbyte mellan politiker och företagare är viktigt för den regionala utvecklingen, sa han.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält

Lämna en kommentar