NORDEN/DANMARK: – Vårt arbete med IT-kluster här på Nordjylland har haft klara fördelar av det sätt som REG X utbildat våra egna processledare. Speciellt har vi satt stort värde på de internationella kontakter som de förmedlat, säger Lars Horsholt Jensen, projektledare för Brainbusiness på Nordjylland.  

När danskarna skulle summera kostnaderna efter att ha anlitat externa konsulter för att visa på hur man kan stärka samverkande företag (kluster) i samband med kommun- och strukturreformen, så slutade räkningen på över 50 miljoner kronor. Både kommuner och regioner tyckte att det blev dyrt. Då väcktes tanken på att samla kunskap och med hjälp av utländska konsulter och nätverk utbilda de processledare som arbetar med kluster på hemmaplan. Idén bakom REG X var därmed född.   Färskt initiativ REG X är en liten organisation med en kort historia. Organisationen har bara funnits i två år och finansieringen är bara säkerställd fram till år 2013. Pengarna kommer från Region Syddanmark, Erhrvers- och Byggestyrelsen, en privat fond samt EU:s strukturfondsmedel. – Det hela började som en idé om att skapa en dansk klusterakademi. Förebilderna fanns ju redan i Norge med NCE-programmet och i Sverige med Vinnväx-programmet. Varför skulle inte vi kunna göra något liknande i Danmark frågade jag mig, säger Lotte Langkiled, som är direktör för REG X. REG X hjälper de tjänstemän som ger praktiskt stöd till företag som vill fördjupa sitt samarbete inom ett kluster. – Vi tränar dem så de kan skapa långsiktiga strategier för sina insatser. De kan också gå ett längre träningsprogram där de själva blir skickligare i att praktiskt stötta ett fördjupat samarbete. Slutligen utbildar vi dem så att de kan se hur samarbetet inom klustren kan förnyas genom att man tillvarata influenser utifrån (kallas för öppna innovationssystem, red. anmärk).   Ger konkret stöd Att upplägget gått hem märks inte minst på projektledaren Lars Horsholt Jensen som arbetar i Aalborg kommun och i klustersatsningen Brainbusiness. – Det som de gör har haft stor betydelse för oss här på Nordjylland. De har funnits till hands och gett oss inspiration och inte minst hjälp våra stödjare (kallas facilitator, red. anmärk) att se sig själva och det de gör med andra ögon utifrån. Dessutom har vi haft stor nytta av det internationella nätverk, European Cluster Policy Group, som de öppnat upp för oss, säger Horsholt Jensen. REG X:s stora bidrag menar han har framförallt ligger i att de förmår involvera alla aktörer, från de privata företagen till universiteten och myndigheterna. Den här bredden gör att Lotte Langkiled, direktören för REG X, jobbar på många sätt för att nå varje grupp utifrån sina unika förutsättningar: – Ett exempel är att vi aldrig längre kör traditionell undervisning utan använder oss av teater och rollspel, som inspirerats av etnografiska forskningsmetoder och ledarskapsutveckling. En del av syftet är ju att knuffa folk ur deras bekvämlighetszoner vilket inte alltid är så uppskattat till en början, säger hon.   Lars Horsholt Jensen är trots detta väldigt nöjd. Han menar att detta mer övergripande arbetssätt också sätter avtryck i hela regionen: – Vi kan ju redan nu se att de IT-företag som vi arbetar med i dag kommer få en stor betydelse för hela den offentliga sektorns omställning och utvecklingen av nya välfärdstjänster i vår region. Alla välfärdsområden kommer att påverkas, alltifrån daghem, skolor, sjukvård och äldreboende, och vi ser möjligheterna till att skapa nya möjligheter till tillväxt, säger han.   Positivt på hemmaplan En av de som bidragit till att REG X kunde starta upp var Syddansk Växtforum och Region Syddanmark, som är en av finansiärerna de fyra första åren. – Detta var helt naturligt för oss då vi satsat mycket målmedvetet här i Syddanmark på just utveckling av företagssamverkan i så kallade klungor, säger Dorthe Kusk, avdelningschef för Växtforum och näringslivsutveckling vid regionen. Hon är mycket nöjd med REG X:s utveckling och på det sätt de bidrar till utvecklingen på hemmaplan. – Ja, vi har bland annat kommit igång väldigt bra både inom välfärdsteknologi, energi- och på offshore-området. REG X har tillfört vårt klungarbete värdefull kompetens inom områden som affärsutveckling och internationalisering. Dessutom kommer vi in i ett jämförelsenätverk (benchmarking) som OECD håller i, där vi kan få tips och hjälp om hur vi kan bli bättre. REG X:s bidrag handlar för vår del om att de öppnat en rad internationella nätverk i Europa som vi också kan lära av, säger hon.  

Hon understryker att det inte bara är regionen i stort utan också den egna förvaltningen inom Region Syddanmark som dragit lärdomar av REG X:s arbete: – Det har inneburit ett klart lyft för oss som dagligen arbetar med de här frågorna. Vi upplever att vi fått tillgång till de bästa kontakterna och kompetenserna inom det här fältet och det är oerhört inspirerande.   Östersjöambitioner Men REG X planer stannar inte vid den danska gränsen: – Vi skulle på sikt vilja etablera en Scandinavian Cluster Academy, säger Lotte Langkiled, men tiden har inte räckt till. Dessutom behöver vi nog kunna visa att vi lever upp till den förväntningarna som finns. Langkiled hoppas att det öppnar sig en väg via Östersjöstrategin, där hon vet att svenska Vinnova har fått huvudansvaret för en samlad innovationsstrategi för hela regionen. – Vägen vidare går garanterat via Östersjön, säger hon.   Länk till Reg X:    Länk till Nordjyllands klusterarbete inom Brain Business:    Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar