Regeringen backar från förslaget att ge kommersiella trafikföretag förtur i kollektivtrafiken. - Den snabba avreglering som Ulf Lundin föreslog skulle inte fungera i praktiken, säger Jan-Evert Rådhström (M), vice ordförande i riksdagens trafikutskott.  

Som Gränsbrytning tidigare rapporterat fick regeringen kalla fötter när den tog del av den massiva kritiken som utredningsförslaget om en ny kollektivtrafiklag väckte. Näringsdepartementet har nu arbetat om förslaget och skickar det på snabbremiss. De 35 närmast berörda remissinstanserna får en vecka på sig att ge synpunkter på det reviderade förslaget som har formen av ett utkast till lagrådsremiss.
– Det förslag alliansen lägger kommer inte att överrensstämma med Lundins förslag. Vi kan inte gå direkt med full avreglering från dag ett till dag två. Nu ska vi ta de små stegen som är bra för resenärerna, säger Jan-Evert Rådhström.
 
Risk för fragmentisering
Förslaget som utredaren Ulf Lundin lämnade i april förra året innebar att den kommersiella trafiken skulle få etablera sig före den offentligt initierade kollektivtrafiken. Under remissomgången i höstas riktade trafikhuvudmännen hård kritik mot planerna på att på det sättet öppna den lokala och regionala kollektivtrafikmarknaden för konkurrens.
 
Risken att kollektivtrafiken fragmentiseras ökar om privata entreprenörer får lägga anbud på alla linjer, varnade kritikerna. Resenärerna får sämre villkor och notan för skattebetalarna blir större. En väl fungerande kollektivtrafik har stor betydelse för utvecklingen av lokala arbetsmarknader, påminde många remissinstanser.
 
Utkastet till lagrådsremiss visar att invändningarna gett effekt:
”Regeringen delar uppfattningen som många remissinstanser har framfört att det finns för stor osäkerhet om resenärerna kommer att ha tillgång till en tillfredställande kollektivtrafikförsörjning – och vilka konsekvenserna blir för kommuners och landstings ekonomi – om den delen av förslaget skulle genomföras.”
All trafik inte lönsam
I utkastet konstaterar regeringen att det för den kollektivtrafik som domineras av vardagligt resande finns ”tydliga skäl för att behöriga myndigheter ska kunna agera med stor befogenhet för att se till att en

sådan trafik etableras”. Som skäl anför regeringen att det behövs mer kollektivtrafik än vad som är kommersiellt lönsamt, men också att kollektivtrafiken inom ett visst område behöver samordnas för att resenärerna ska välja tåg eller buss och ställa bilen hemma.

 
Skilda förutsättningarna i olika delar av landet gör att de regionala myndigheterna även i fortsättningen får stor frihet att besluta om det offentliga åtagandet för kollektivtrafiken.
 
”De regionala kollektivtrafikmyndigheterna bör dock hantera sin befogenhet ansvarsfullt eftersom deras åtgärder riskerar att medföra negativa samhällsekonomiska effekter om de blir alltför långtgående.” skriver regeringen.
 
Näringsdepartementet ska sammanställa synpunkterna på snabbremissen redan den 19 februari och sedan tar regeringen ställning till om man ska skicka en remiss till lagrådet. En proposition kan komma före valet, men då måste den läggas senast den 23 mars.
 
Trafikutskottets ordförande Lena Hallengren (S) anser att tidtabellen är alldeles för snäv.
– Det är anmärkningsvärt att regeringen inte söker en bredare lösning när det handlar om en så stor förändring. Nu verkar poängen vara att överraska oppositionen när det istället borde handla om att hitta en lösning som håller över tid, säger hon.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Torbjörn Tenfält
Lämna en kommentar