REGION / VÄLFÄRD: Statens miljardsatsningar på att möta utmaningen med en snabbt åldrande befolkning, vilar tungt på regionala insatser. En bättre omsorg ska byggas genom en struktur som tar till vara lokala erfarenheter, nationell FoU-kunskap och regional förmedling.  

Åldringsboomen är redan över oss. Antalet svenskar över 65 år var dubbelt så många år 2010 som år 1950. Antalet 80+ fördubblas mellan år 2000 och 2050. Men hälso- och sjukvården och äldreomsorgen har tydliga brister när det gäller att på bästa sätt ta hand om äldre, anser regeringen. Här krävs mer av kontinuitet, överblick och samverkan över yrkes- och organisationsgränserna, än i annan sjukvård. Regeringen räknar med att spendera 3,75 miljarder kronor under mandatperioden för att möta utmaningen där en stor del placeras i projektet ”Bättre liv för sjuka äldre”. – Staten vill se arbetet med äldreomsorg bli mer strukturerat. Man vill se en evidensbaserad praktik, understryker Maj Rom, projektchef hos SKL för äldresatsningen. Nerifrån och upp De senaste rönen måste nå ut ända längst ner i vårdkedjan. Avsikten är att i en elegant kunskapscirkel ska erfarenheterna hos dem som arbetar med de äldre samlas in, analyseras, struktureras och sedan skickas tillbaka i form av förbättrad kunskap. För att skapa en fungerande struktur och rätt metoder som åstadkommer kompetenscirkeln, väljer staten att luta sig mot regionerna. 104,5 miljoner har avsatts för att sätta upp regionala stödstrukturer. 30 regionala utvecklingsledare utsågs under 2011 varav nio finns på regioner, sex på kommunförbund, åtta i en FoU-miljö och en på ett landsting. De ska vara kommunernas resurs och hjälp att arbeta på det evidensbaserade sättet. – Staten vinner på det för man får 21 samtalspartners att tala med istället för 290, konstaterar Per Albinsson, för tillfället projektets ledare på SKL, men annars FoU-chef på Hallands regionförbund. Små kommuner vinner  Men de stora vinnarna, anser Albinsson, är kommunerna, särskilt de små kommuner som har stora problem med att på egen hand hålla kompetensen på topp och hinna ta till sig de senaste rönen och arbetssätten.  – Jag ser ju i mitt län hur små kommuner kämpar med att hänga med och här får de till exempel lätt tillgänglig kompetenshöjning genom utbildningsdagar och seminarier. Parallellt puffar staten kommuner och landsting att utnyttja nationella kvalitetsregister för att dokumentera sin verksamhet och lättare få syn på vad som faktiskt görs. För att få fler att ansluta sig till registret för vård i livets slutskede – Svenska pallativregistret – fördelas 100 miljoner kronor i prestationsersättning i efterhand till dem som medverkade under 2011. Detsamma gäller den som ansluter sig till kvalitetsregistret för äldrevård, Senior Alert.    Staten har valt att starta det regionbaserade kvalitetsarbetet inom sektorn äldreomsorg men de är bara i början. Regionala utvecklingsledare ska utses också för området barn och ungdom samt e-hälsa. Uppsamling och återrapportering om hur det första projektet har lyckats, ska ske till december 2012.  Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Ylva Nilsson

Lämna en kommentar