I höst inleder flera länsstyrelser arbetet med att ta fram nya regionala miljökvalitetsmål, för att få en mer hållbar utveckling på både landsbygden och i tätbebyggelse.

Nya regionala miljömål ska få fart på miljöarbetet och öka chansen att nå åtminstone några av de nationella målen till 2020. Men de flesta av riksdagens mål blir mycket svåra att uppfylla.

I höst inleder flera länsstyrelser arbetet med att ta fram nya regionala miljökvalitetsmål, för att få en mer hållbar utveckling på både landsbygden och i tätbebyggelse.

– På onsdag träffar vi kommunerna för att lägga upp processen. I bästa fall har vi målen klara till miljömålsdagarna i Umeå i mitten av maj nästa år, säger Eva Mikaelsson, tillförordnad chef för miljöanalysenheten vid länsstyrelsen i Västerbotten.

På riksplanet räknar Naturvårdsverket med att bara två av de 16 nationella miljökvalitetsmålen går att uppnå till 2020: Skyddande ozonskikt (tack vare bindande internationella överenskommelser) och Säker strålmiljö (tack vare arbetet med tillsyn och kontroll).

På den regionala nivån skiljer sig förutsättningarna för att nå målen en hel del. Länsstyrelsen i Västerbotten har med sina stora naturvidder och rena luft bättre utgångsläge än de flesta andra län. Sju av miljömålen är inom räckhåll: Frisk luft, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet, Storslagen fjällmiljö och God bebyggd miljö.

– Men att vi ändå har nio mål som bedöms som mycket svåra att uppnå är allvarligt,

konstaterar Eva Mikaelsson. Vilka de målen är listas i den uppföljning som länsstyrelsen i Västerbotten presenterade under sommaren: Begränsad Klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt och djurliv.

Regional anpassning

Länsstyrelserna har ansvar för den regionala anpassningen av de nationella målen. Det innebär bland annat att de tar fram regionala miljömål i samverkan med andra aktörer i länen, till exempel landsting, kommuner, näringsliv och ideella organisationer.

Fjällen, klimatet och de stora avstånden skapar särskilda förutsättningar för miljömålsarbetet i Västerbotten. Lokala och regionala skillnader ska spela in, men det finns ändå ett värde i att inte skilja ut sig för mycket när de regionala miljömålen nu ska uppdateras, konstaterar Eva Mikaelsson.

– Ser de regionala målen väldigt olika ut i olika län blir det svårt att jämföra resultaten.

Det har i dag gått ett drygt decennium sedan riksdagen 1999 antog 15 nationella miljökvalitetsmål som ska vara uppnådda 2020 (det 16:e målet Ett rikt växt- och djurliv, för att bevara biologisk mångfald, tillkom 2005). De nationella målen ligger fast, men med nya regionala miljömål är det nu dags för en uppdatering av systemet. Om miljöarbetet kan få mer fart regionalt blir det också lättare att uppnå de nationella målen.

– Miljöfrågor är viktiga för människor. Man diskuterar klimatförändringar, luftkvalitet och farliga kemikalier, även om man kanske inte pratar i termer av miljömål, säger Eva Mikaelsson.

Hållbar vecka

Länsstyrelserna rapporterar varje år till regering och riksdag om hur arbetet med att nå miljömålen går. De ska också se till att målen får uppmärksamhet och genomslagskraft.

Den här veckan hålls den fjärde upplagan av Västerbottens hållbarhetsvecka. Under den genomförs en rad aktiviteter som ska uppfylla visionen att göra Västerbotten till Sveriges hållbaraste län. Under veckan lanserar också länsstyrelsen, Region Västerbotten och landstinget sin gemensamma webbtjänst ”Hållbara Västerbotten”. På sajten kan företag, organisationer och myndigheter avlägga löften om hur de ska försöka bidra till att visionen förverkligas.

Lämna en kommentar