Nyheter i kort.

CC BY roshan1286
Fiber Optic Cable

Nationell portal för öppna data lanseras

I VINNOVAs tredje utlysning inom Öppna datakällor får 20 projekt finansiering. Det handlar bland annat om projekt som ska bidra till öppna språkresurser, till att information om alla svenska läkemedel görs tillgänglig och till att mätdata om buller, grundvatten, väder och miljö publiceras.

Mer järnväg förstorar en region

Kortare restid innebär att människor kan tänka sig att pendla längre.
Med hjälp av statistik över var folk bor och arbetar, och hur lång tid
det tar att resa mellan olika orter, har forskare visat att över 12 000
nya jobb kan skapas i regionerna omkring Norrköping, Linköping,
Jönköping och Borås.

Ny nationell strategi för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system.

En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå strategi och mål för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system. Utredaren ska då föreslå övergripande mål för samhällets informationssäkerhetsarbete, och hur Sverige ska upprätthålla säkerhet och integritet i samhällsviktig it-infrastruktur, klargöra begrepp som används inom informationssäkerhetsområdet och vid behov föreslå förtydligande eller alternativa benämningar och definitioner.

Uppsala län först med regional agenda för digital utveckling

Den digitala agendan för Uppsala län ska medverka till att länet blir Europas mest attraktiva kunskapsregion. Målen är bland annat utökad bredbandsutbyggnad, användarvänliga e-tjänster och en inkluderande digitaliseringsprocess. Som första län i landet tar nu Uppsalaregionen steget vidare för att förankra och genomföra åtgärder med sikte på 2020.

Vid årsskiftet träder EUs nya civilskyddslagstiftning i kraft.

Syftet är ett stärkt civilskydd genom snabbare och effektiva insatser vid katastrofer men också ökade satsningar på katastrofförebyggande åtgärder och riskhantering.

Sverige har genom Försvarsdepartementet deltagit i de nästan två år långa förhandlingarna av lagstiftningen. Den nya rättsakten har ingen påverkan på svensk lagstiftning.

Lämna en kommentar