Notiser under rubrikerna "Lägg ner Nordiska Rådet och Nordisk Ministerråd", "Behöver glesbygden statligt stöd?", "Regionstyrelsen ställer sig bakom Värmlandsstrategin", "Extra EU-medel till satsningar på infrastruktur i norra Sverige" och "Nytt fra Nord-konferansen"

Nordiska rådets session i Stortinget i Oslo 20131030. CC BY News Øresund
Nordiska rådets session i Stortinget i Oslo 20131030. CC BY News Øresund

Lägg ner Nordiska Rådet och Nordisk Ministerråd

Karen Ellemann, MF (V), tidl. minister for Nordisk Samarbejde, medlem af Nordisk Råd og formand for Foreningen Norden i Danmark. Kommentar: »Den samlede pris for de to nordiske kaffeklubber er på lige knap 1 mia. kroner. Det er rigtig mange skattekroner.«

Stora brister i nationella transportsystemet

De infrastruktursatsningar som Trafikverket föreslår i en nationell plan för åren 2014-2025 räcker inte för att åtgärda de stora brister som finns i Sveriges transportsystem. Det framhåller SKL i ett yttrande till regeringen.

Gränshinder viktigaste frågan när Region Skåne leder Öresundskomiteen

Gränshinder är den viktigaste frågan när Region Skånes styrelseordförande Pia Kinhult (M) tar över ordförandeklubban för Öresundskomiteen, det öresundsregionala samarbetsorganet som samlar regioner och kommuner på båda sidor om Öresund.

Stora data & öppna data – Exempel på policyinitiativ från Asien, Europa och USA

Hanteringen av stora datamängder och öppna data väcker en lång rad frågor kring policy. Hur kan utvecklingen leda till ökad tillväxt, innovation och bättre tjänster? Vilken är statens eller politikens roll på området? Utifrån dessa frågor har Tillväxtanalys studerat hur några länder arbetar med policyinitiativ på områdena öppna data och stora data. Studien innehåller exempel från Indien, Japan, Storbritannien, Sydkorea och USA.

SKL satsar på klimatsmarta bostäder

SKL tar nya steg för att främja byggande av klimatsmarta bostäder. Förbundet presenterar i dag en rekommendation för hur kommunerna kan ställa energikrav på nya flerfamiljshus enligt en gemensam och ambitiös nivå.

Demokrati utan makt för folket?

Som bäst förbereds en ny kommunlag, där en viktig del av arbetet är att utveckla närdemokratin. Saken är utstakad i beredningsarbetet. Det här är inte något nytt, för den nuvarande lagen möjliggör närdemokrati. Ylä-Kemijoki-modellen är ett bra exempel på vad …

En ny politik för företagande och utveckling på landsbygden

Saknar Sverige idag en sammanhållen landsbygdspolitik? Det landsbygdsprogram inom vilket landsbygdspolitiken officiellt bedrivs är till uppskattningsvis 90 procent ett program för ersättningar till jordbruket – och bör så vara för att det svenska jordbruket ska kunna stärka sin konkurrenskraft och därmed kunna fortleva. Dessa ersättningar går inte minst till produktion av ett antal kollektiva nyttigheter, som i sin tur utgör en viktig grund för annan verksamhet på landsbygden. SE VIDEO 

Behöver glesbygden statligt stöd?

Är det konstgjord andning att ge landsbygden statliga stöd, eller är en rättvis återinvestering av de inkomster som glesbygdens naturresurser genererar? Debatten var het i tidningen Land (nr 42) om hur mycket staten och politikerna skall stötta avfolkningsorterna. På ena …

Regionstyrelsen ställer sig bakom Värmlandsstrategin

Det finns nu politisk enighet i regionstyrelsen om Värmlandsstrategin, det står klart efter dagens möte.  Bara några små ändringar gjordes i tjänstemännens förslag. Även den nya Länstransportplanen fick bifall. Båda skickas nu vidare till regionfullmäktige för slutgiltigt beslut. Regionstyrelsen anslog också miljonbelopp till Säffle, Arvika och Storfors pga hur de drabbats av konjunkturnedgången.

Extra EU-medel till satsningar på infrastruktur i norra Sverige

150 politiker och tjänstepersoner från de fyra nordliga länen kräver i en skrivelse till regeringen och EU-kommissionen att gleshetsmedlen får användas till infrastruktursatsningar inom bredband, gods- och persontransporter i norra Sverige.

Ledande lokalpolitiker möts över gränserna

Ett internationellt ledarprogram arrangeras av Internationellt Centrum för Lokal demokrati (ICLD) där SKL ingår som en samarbetspart. Lokala toppolitiker i ett nätverk för kvinnor i Sverige ska under några dagar vara mentorer och ge en inblick i svensk lokaldemokrati

Gränsbrytnings skribent Troed Troedson förelästa på Akut Förbättring (SKL)

Det går att korta väntetiderna och få bättre patientflöden på landets akutmottagningar. Det står klart när projektet Akut förbättring, som sedan förra sommaren har engagerat 27 sjukhus, nu kan summeras.

Nytt fra Nord-konferansen

Interreg IV A Nord presenterer i sitt siste nyhetsbrev stoff fra konferansen ”Nord ser framover” (Nord blickar framåt). Nyhetsbrevet ser også framover mot en god avslutning av programperioden.

Sammen om varige energiløsninger

Programmene Interact og Intelligent Energy Europe (IEE) har lansert en felles publikasjon om varige energiløsninger.

 

Lämna en kommentar