SVERIGE / LANDSTING: Att ge en övergripande och tydlig bild av regionfrågan är i det närmaste omöjligt. Diskussioner startar och ebbar ut. Vissa län har en tydlig riktning medan andra fortfarande famlar i höstmörkret. I Jönköping har partierna gjort slag i saken och enats om att bilda en regionkommun - och förbereder sig samtidigt för en större region.  

Klart är att det är hög tid att agera för den som vill kunna påverka läns- och regionindelningen redan med start år 2015. Det har Jönköpings län gjort.

De politiska partierna i Jönköpings län meddelade i ett pressmeddelande att de nu är överens i regionfrågan och vill bilda en regionkommun från den 1 januari 2015. Kommunernas svar på remissen från den parlamentariska gruppen visade entydigt på behovet av att genom regionkommun få till stånd en direktvald demokratisk arena i länet, som övertar Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppgifter.

Den nya regionkommunen ska ha ett tydligt uppdrag att fördjupa samarbetet med angränsande län för att i nästa steg kunna bilda en region med de angränsande länen/regionkommunerna, med en framtida regionförstoring i sikte till 2018.

− Detta är en öppning från Jönköpings sida, och en liten vändning i frågan eftersom Jönköping tidigare visat svagt intresse att samarbeta med andra angränsande län/kommuner, säger BoPer Larsson som är SKL:s projektledare för regionfrågan.

Vad händer då i de övriga regionerna ute i landet? BoPer Larsson delar in regionerna i fyra kategorier: De som bestämt sig att inte ändra sin indelning, de som bestämt sig för ett område eller en inriktning, de som diskuterar med andra län men inte ännu landat i ett beslut, och till sist de som inte lyckats komma överens med en tilltänkt partner.

Nya saker händer hela tiden och besluten påverkar diskussionerna som förs i angränsande län. − Det är ett komplicerat pussel och fortfarande saknas flera pusselbitar, säger BoPer Larsson.

I Västernorrland har exempelvis landstingsfullmäktige godkänt förslaget att bilda regionkommun tillsammans med Jämtland. Jämtland ska ta upp frågan om en gemensam ansökan på sitt novembersammanträde. Västerbotten och Norrbotten för diskussioner om att bilda en norrländsk region för de två nordligaste länen. Den tidigare ambitionen att bilda en fyrlänsregion sprack då Jämtland valt att alliera sig med Västernorrland.

I Stockholms län är man enig om att inte bilda en regionkommun med några andra län. Den linjen har också Gotland, Halland och Västra Götaland valt. Västra Götaland avvisade under hösten med knapp majoritet förslaget att bilda en gemensam region med Värmland, som i dagsläget står utan alternativ.

Den politiska majoriteten i Örebro, Västmanland och Sörmland vill bilda en gemensam region, gärna tillsammans med Uppsala och och Östergötland.

Uppsala har inte visat något större intresse men vill inte se en länsgräns mellan Uppsala, Västmanland och Sörmland. I Östergötland tycks meningarna vara delade. Man hade föredragit en region tillsammans med Kalmar, Jönköping och Sörmland, men nu handlar diskussionerna om ifall man ska rikta sig norrut när huvudalternativet inte längre är aktuellt. Uppsala uppvaktas även av Dalarna och Gävleborg, men har klargjort att man inte är intresserad.

 

Region Skåne, Kalmar län, Blekinge samt Kronobergs län har kommit överens om ett förslag till avsiktsförklaring om att bilda en gemensam regionbildning i södra Sverige senast 2019. Deras fullmäktigeförsamlingar kommer att ta ställning till denna senast den 31 december.

Bo Per Larsson på SKL sammanfattar läget som osäkert, men spännande.

− Utvecklingen hittills visar att vi har några väldigt stora regioner på gång: Stockholm, Västra Götaland, Sydsverige och Mellansverige. Och så finns det några betydligt mindre regioner som inte vill eller kan bli större, som till exempel Jönköping, Halland och Gotland. Det är en utveckling som är långt ifrån ansvarskommitténs ambition med jämnstora regionkommuner och som inte känns långsiktigt hållbart, säger han.

Regional Utveckling Norden:

Lotta Ekberg

Lämna en kommentar