SVERIGE: Det blev varken höjda champagneglas eller burop när den tilltänkta Svealandsregionen granskades i sömmarna av konsultföretaget Sweco-Eurofutures. Snarare ett ”tja, det-beror-på”, med tillägget att detta kanske är ett steg på vägen om sjukvårdshuvudmännen i framtiden väljer att slå sig samman i en större geografi.  

I dag ligger två ansökningar om att få bilda regionkommun på Kammarkollegiets bord. Ett handlar om regionkommuner i norra Sverige, det andra om Regionkommun Svealand som skulle bestå av Dalarna, Gävleborg och Uppsala län. I båda fallen har konsultföretaget Sweco-Eurofutures lämnat in rapporter till Kammarkollegiet, som inom den närmaste tiden förväntas lämna sitt yttrande till regeringen.
 
Starkare men lika beroende?
För Svealands del så är det uppenbart hur sammanvävda dessa tre län är med kringliggande områden i hela Mellansverige. Hur författarna än vrider och vänder på frågeställningarna så blir en Svealandsregion visserligen starkare genom sin storlek men bara marginellt mindre beroende av sina grannlän, trots regionförstoringen.
På några punkter är författarna klara över Svealandsregionens fördelar. Bland annat talas det om förhandlingar med staten där en ny regionbildning skulle kunna luta sig mer mot ett direktvalt parlament. Det borde också finnas bättre förutsättningar, menar författarna, för att använda resurserna i regionen på ett effektivare sätt, speciellt på kulturområdet men också inom annan samhällsservice.
 
Två funktionella sammanvävda nät
Men det som trasslar till frågan om Svealandsregionens vara eller inte vara är att den nya gränsen, i likhet med de befintliga länsgränserna, fortfarande skär rakt igenom en mängd stråk där man samverkar inom både offentlig och privat sektor. Hälso- och sjukvårdsregionen, universitets- och högskolornas samverkan liksom näringslivets styrkor inom exempelvis biotech, är dessutom tätt sammanvävda och sträcker sig framförallt söderut. Samma sak gäller infrastruktur och arbetsmarknadsregionerna som går mot Stockholm – Mälardalen. De fördelar som en regionkommun borde
kunna räkna hem genom sin större storlek ligger alltså fortfarande delvis utanför en blivande Svealandsregion.
 
Konkurrens eller samarbete?
Detta innebär att bedömningen av om Svealandsregionen blir ett lyckokast eller ett misslyckande delvis ligger i händerna på grannlänen, och hur de väljer att agera i framtiden. Vilka reaktioner kommer en starkare Svealandsregion att skapa exempelvis på hälso- och sjukvårdsområdet? Bör man vara orolig?
 
För Thomas Högström, moderat och landstingsråd i Västmanland, ett av grannlänen till en Svealandsregionen, så är frågan nästan ovidkommande.
– Om de väljer att gå samman så är det väl deras sak. Samarbeten som pågår oss emellan kommer inte påverkas på något sätt!
 
Monica Ekström, västerpartiet och landstingsråd i Värmland, reagerar nästan på samma sätt:
– Vi ligger just nu i en fas där vi aktivt tittar över våra möjligheter att bli en del av Västra Götalandsregionen, men jag kan inte tänka mig att vårt samarbete österut skulle upphöra av den orsaken (faktaruta). Hälso- och sjukvårdsregionen är ju dessutom styrd av lagen och inget som vi kan välja. Västra Götaland kan dessutom inte nu eller inom överskådlig framtid ta emot alla våra behov. Dessutom kan jag se en möjlighet i att en större Västra Götalandsregion där Värmland ingår kan bli en ännu större samarbetspartner till det hälso- och sjukvårdssamarbete vi redan har i Mellansverige.
Men hon lägger samtidigt in en brasklapp:
– Å andra sidan vet ingen i dag hur regeringen tänker sig utveckla rikssjukvården och den högspecialiserade vården. Staten har ju även här ett finger med i spelet som kan påverka helheten.

 

Nystart?
Författarna och konsulterna på Sweco-Eurofutures är trots allt i sin rapport positiva. De tänker sig att en ny regionbildning skulle kunna medföra en nystart för alla tre länen där den inre drivkraften till förändring ändå skulle bli avgörande på sikt. 
 
Länk till rapporten: 
 
Faktaruta:
Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg samt Uppsala och Sörmland ingår i dag i samma hälso- och sjukvårdsregion som i sin tur är reglerad i lag.
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar