Nytänkande krävs för att gränsen mellan landsbygd och stad inte förstärks.

DSC_0011

I vintras höll Trafikverket en höstkonferens om den attraktiva regionen där både projektet och en antologi med samma namn presenterades. Projektet, som är ett initiativ av Trafikverket, syftar till att lägga en ny aspekt på utvecklingsarbete där de rumsliga frågorna står i centrum. Trafik, infrastruktur och fysisk miljö har stor betydelse för att skapa en hållbar och attraktiv region.

Den stora omvandling som Sverige befinner sig i med en tydlig urbanisering, tryck på storstadsregionerna och svårigheter för de mindre kommunerna att hävda sig borde innebära, men har inte inneburit, ett förändrat eller omdanat förhållningssätt i kommunala eller regionala utvecklingsprojekt. Antologin är tänkt att ge ett nytt och annorlunda angreppssätt att tänka kring, och arbeta med dessa frågor.

Projektet är inte det första – eller det sista – som tar sig an begreppet ”attraktiv region” men till skillnaden från så många andra är syftet inte att presentera en lösning. Istället ges vi 11 bilder av 11 olika författare och meningen har varit, enligt Carl-Johan Engström, gästprofessor vid KTH, att fokusera inte bara på regioncentras utmaningar utan på glesbygdens förutsättningar till ett gott vardagsliv och företagande.

– Det stora intresset för storstaden gör att landsbygden kommer i skymundan.

De måste också inkluderas i utvecklingsprojekt om attraktivitet menar han. Eftersom fokus lätt hamnar på stadens dragningskraft utgår man ofta från tätortens utmaningar. De behov och problem som präglar landsbygden är inte desamma som i staden.

I staden är utmaningarna ofta kapacitetsbrist. Landsbygden står också inför infrastrukturproblem men där är det snarare bristen på infrastruktur än resursen som är problemet. Ibland är infrastrukturen i och för sig tillräcklig men kan inte utnyttjas.  Många mindre orter som har tillgång till både järnväg och tågtrafik konstaterar att tåget helt enkelt inte stannar. Hans Westlund, professor för urbana och regionala studier vid KTH, menar att busstrafik kan vara en av flera lösningar och att den tom kan komma att få en renässans och samma status som tågstationen hade förr i tiden.

– Det finns ett behov att se till hela regionens utmaningar annars riskerar vi att gränsen mellan stad och land förstärks, säger Hans Westlund.

Att vardagslivet och förutsättningarna för att verka och bo på mindre orter är viktigt är nog alla överens om. Men det handlar kanske i högre grad om nytänkande i samhällsplanering än om att ge mer av det vi redan känner till.

Oavsett det kommer nytänkande förmodligen att handla om att försöka upplösa de gränser som finns mellan staden och landsbygden och det inkluderar även de mentala gränser som finns. Som Hans Westlund påpekar så måste alla – oavsett var man bor – få känna sig som vinnare.

Lämna en kommentar