MAKROREGIONER: Allt fler svenska regioner har insett värdet av att bedriva lobbyism i Bryssels korridorer. De mest företagsamma regionerna hänger därför redan på låset till det svenska verket Vinnova för att få vara med om att utforma Östersjöregionens kommande innovationsstrategi.  

I samma stund som Östersjöstrategin antogs hösten 2009 så klubbades också ett beslut om att Sverige, tillsammans med Polen, skulle få huvudansvaret för att hålla ihop arbetet kring en samlad innovationsstrategi för hela Östersjöområdet. Detta ansvarsområde uppfattas som speciellt viktigt eftersom både OECD och EU utformar övergripande innovationsstrategier, den senare för hela unionen. Något som i högsta grad kan komma att påverka exempelvis genomförandet av EU:s tillväxtstrategi, EU2020.
 
Frusna relationer prioriteras
För Sveriges räkning gick uppdraget till det svenska verket Vinnova som tillsammans med Litauen ska rigga ett så kallat flaggskeppsprojekt (ett projekt som täcker in hela Östersjöområdet) kallat BSR Stars.
– Syftet är att det ska bli lättare att föra ett samtal om de här frågorna mellan länderna och även skapa förutsättningar för möten. Det ligger också på oss att få till gemensamma institutioner för finansiering, säger Karin Nygårds Skalman, programledare inom Vinnova.
 
Ett av de största problemen enligt Skalman är att det saknas samhörighet och förtroende mellan ländernas aktörer.
– Relationer har varit frusna länge eftersom Europa var uppdelat. Därför behöver kontakterna över nationsgränserna både uppmuntras och stödjas om de ska skapa synergieffekter, säger hon.
Visionen är dock redan klar, nämligen att strategin ska bidra till att skapa en ledande innovationsregion inom exempelvis energi, telekommunikation, miljö och hälsa.
– Vi är just nu på gång att ta de allra första stegen genom att etablera nya affärs- och forskningssamarbeten i Östersjöregionen. Enligt planerna ska utformningen av den delen vara klar i juni 2010, säger Nygårds Skalman.
 
Intresserade regioner på rad
För att vara säker på att strategin inte får en lokal och regional förankring så är också en rad regioner involverade. Två regioner som fått ett speciellt ansvar för att utveckla fungerande policy mellan den regionala och nationella nivån är Schleswig-Holstein i norra Tyskland och Region Skåne.
Men policyfrågorna har även väckt intresse på andra håll i Sverige. Ett flertal andra svenska regioner däribland Blekinge, Västra Götaland, Stockholms län, Gävleborg, Västernorrland och Norrbotten, har på egen bekostnad valt att engagera sig i frågorna.
 

Tidig insikt ger inflytande

Att Skåne blev en av de regioner som var först på hugget är inte svårt att förstå. Ronnie Halvardsson som i dag är VD för Innovator Skåne (tidigare chef för regionens omvärldsbevakning) kan berätta om hur regionen hela tiden arbetat långsiktigt och målmedvetet.
– Innovator Skåne är i sig själv ett bra exempel på hur Region Skåne själv försöker ta tillvara sina egna medarbetares idéer, säger han
 
Det system som man byggt upp för att fånga upp och omsätta goda idéer har dessutom väckt intresse både i andra svenska regioner och utomlands.
Halvardsson menar att Skånes innovationsintressen inte stannar innanför den egna regionen. Snarare är situationen den omvända.
– För oss är det helt naturligt att tänka in hela Östersjön, eftersom många av våra influenser på det här området kommer från England men också exempelvis ifrån Danmark där vi arbetar tätt med flera av deras regioner.
Vad anser du att Vinnova behöver prioritera för att regionerna och kommunerna ska få ut mesta möjliga av den gemensamma innovationsstrategin?
– Det borde inte vara så krångligt att hämta hem bra uppslag från grannländerna som skulle kunna förbättra och förenkla våra egna innovationssystem. Det borde vara enklare. Dessutom skulle vi i Sverige tjäna på om vi själva hade en nationell innovationsstrategi som vi kunde ta spjärn emot för att fastställa bra satsningar både på hemmaplan och nationellt, säger han.
 

Vill lära och påverka
Tätt i hälarna efter Skåne står Västra Götalandsregionen som också har insett hur strategiskt viktig Östersjöstrategin kommit att bli.

 

– Vi har sedan tidigare haft ett tydligt uppdrag från politiken att vi ska engagera oss i det regionala samarbetet runt Nordsjön och nu har vi fått samma uppdrag för Östersjön, säger Helena L. Nilsson.
– Våra intressen in mot Östersjöregionen kommer väldigt mycket bero på vilka strategiska allianser som vi kan bygga genom att våra näringslivskluster hittar tänkbara motsvarande kluster på andra håll runt Östersjön, menar FoU chefen som för egen del hoppas på kontakter inom det marina och maritima och även biomedicin.
 

Men regionens främsta intresse i det här skedet är att lära sig mer om och även påverka hur makroregionen ska formas och styras framöver. I dag har man inom regionen växande intressen i det innovationsstråk som växer fram i nord – sydlig riktning där Göteborg utgör en viktig länk mellan Oslo och Köpenhamn.

Så hur gjorde ni för att komma med arbetet kring policyutveckling?
– Vi knackade helt enkelt på Vinnovas dörr och bjöd in oss själva.

Läs mer om Vinnovas uppdrag:  
 
Länk till Innovator Skåne:
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar