NORDEN / DANMARK: - Det vi gör i Region Själland på hållbarhetsområdet kan omöjligt låta sig göras på andra håll i landet av det enkla skälet att vi bygger vidare på 15 års arbete inom olika nätverk. Här finns helt enkelt ett starkt socialt kapital, och det använder vi. Det är Bjarne Rasmussens kommentar till regionens unika position inom hållbarhetsarbetet i Danmark.  

Redan från den stund då de nya danska regionerna blev till 2007 så blev det lag på att samtliga kommuner och regioner skulle skapa en strategi för hållbar utveckling, så kallade Lokala Agenda 21 strategier. Sedan dess har arbetet varit i full gång, först med att ta fram underlag och därefter med att sjösätta lämpliga aktiviteter.
 
Lagen kräver hållbarhetsstrategier
Enligt Anette Prilow, konsulent vid Föreningen Danska Regioner så har alla regioner lagt sig vinn om att nå bra resultat. Enligt lagen ska alla regioner se till ett antal områden som ska täckas upp av strategin:
· minskad miljöbelastning,
· stötta en hållbar regional utveckling (omställning av städer och kommuner),
· involvera medborgarna och näringslivet i det lokala agenda 21 arbetet,
· samt stötta ett ökat samarbete mellan beslut som berör, miljö, trafik, arbetsmarknads, sociala, hälsomässiga, utbildning, kulturella och ekonomiska frågeställningar inom kommuner och regioner.
– Sedan har ju varje region i någon mening valt att satsa speciellt på de områden där man har någon styrkeposition, kommenterar Prilow.
Ett exempel på en dansk region som arbetar mycket med just de här frågorna om hållbar utveckling är enligt Prilow Region Själland
 
Har ett försprång
Ansvarig för att samordna Region Själlands Hållbarhetsarbete är Bjarne Rasmussen:
– Vi har en klar fördel i förhållande till övriga regioner eftersom vi kan bygga vidare på det lokala mobiliseringsarbete som pågått sedan 15 år tillbaka och som ursprungligen byggdes upp av Storströms amt, säger han.
Enligt honom så handlar det om att regionen som stödjare och koordinator av nätverken, har ett socialt kapital genom de personer som fortfarande finns kvar ute i verksamheterna inom alla samhällssektorer.
– Egentligen kan vi från regionens sida bara bygga vidare på de kontakter och nätverk som redan finns. Det vi ställer upp med är många gånger enklare stöd som utbildningsdagar, resurser till nätverksträffar –
kort och gått sådan som smörjer arbetet lokalt. För det är inte vi tjänstemän eller politikerna som driver arbetet, poängterar han.
 
Och så har det varit ända från början då man i kommuner och i regionen använde sig av olika tematiska workshops och fokusgrupper för att ta reda på vad medborgarna själva ville.
– Vi arbetar i dag utifrån nio temaområden som alla är ett resultat av dessa processer, säger han med viss stolthet i rösten och inflikar:
– Dessutom har man ute på fältet tagit initiativ till sammanlagt elva regionala nätverk med en bredd av aktörer kring, exempelvis landsbygd, turism eller ungdomar, för att förverkliga dessa utvalda teman och ytterst strategin.
 
Innovationer ett måste
Ett förhållandevis nytt spår i det här arbetet är enligt Rasmussen att tänka i banor av nya strukturer för att få till innovationer inom näringslivsområdet med en tydlig koppling till hållbarhetsfrågorna.
– Mycket av vårt arbete går ju ut på att koppla samman olika slags samhällsentreprenörer som i sin tur skapar nya projektidéer eller sjösätter nya projekt, säger han.
Han menar att det är väldigt viktigt att inte begränsa tanken om innovationer enbart till ett område. Det behövs förutsättningar för innovativa processer inom hela hållbarhetsområdet, menar han.
Hur lång har ni kommit på det spåret?
– Hittills bara på idéstadiet men vi hoppas kunna presentera något mer handfast redan till hösten, säger Bjarne Rasmussen.
 
Länk till Region Själlands regionala utvecklingsstrategi: 
 
Länk till Lokal Agenda 21 Strategi:
 
Länk till aktivitetslistan: 
 
Länk till Danska Regioners pressmeddelande: 
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar