Sverige har blivit uteslutet ur det europeiska nätverket för kvalitetsgranskning av högskoleutbildningar, European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Bristerna i utvärderingssystemet har varit så pass omfattande att Sverige nu ställs utanför samarbetet. Ett nätverk som Sverige var med och startade år 2000.

Den högre utbildningen i Europa står inför stora utmaningar framöver. Undervisningen och lärandet behöver anpassas efter de behov som samhället och arbetsmarknaden ställer. Globaliseringen har inneburit förändringar på de flesta arenor varav högskolan är en. Tidigare hade Europa en särställning som världsledande inom högre utbildning. Nu finns välrenommerade universitet över hela världen som utmanar och konkurrerar både om utbildningar och om studenter. EU inser problematiken och pekar på vikten av att höja kvalitén i utbildningsväsendet.

Det europeiska nätverket för kvalitetssäkring inom den högre utbildningen ENQA har syftar till att främja samarbetet kring frågorna på EU-nivå. ENQA är ett externt organ som utvärderar och jämför utbildningsanstalter och deras program. Två tredjedelar av alla Europas länder är medlemmar i organisationen. Medlemskapet är ett bevis på att de uppfyller de europeiska standarderna och riktlinjerna för kvalitetssäkring. De högre utbildningsanstalterna ansvarar dock själva internt för att kvalitetssäkra sin verksamhet och de offentliga myndigheterna har skyldighet att se till att systemen är tillräckligt goda för att säkerställa en bra utbildning.

Det svenska utvärderingssystemet för högre utbildning inrättades 2011 trots massiva protester från universiteteten och högskolorna. Universitetskanslern Anders Flodström förklarade det nya systemet så undermåligt att han avgick i protest.

Även ENQA kritiserade Sveriges utvärderingssystem som de menade brast i både utformning och inriktning. Redan 2012 påpekade de att fokus i för hög utsträckning låg på studenternas resultat snarare än på deras lärande. Ytterligare anmärkningar handlade om otillräckligt fokus på det interna kvalitetsarbetet och om en allt för starkt politisk styrningen.

Peter Honeth, statssekreterare i Utbildningsdepartementet, försvarade sig och menade att systemet snarare främjade den akademiska friheten än begränsade den. Utbildningsminister Jan Björklund uttryckte också sitt förtroende och slätade över ENQAs kritik.

ENQA, den europeiska organisationen, har haft synpunkter på det svenska utvärderingssystemet, och vi för en dialog. Det kommer att bli godkänt, det är jag helt övertygad om.

ENQA gav Sverige två år på sig att rätta till problemen och anpassa systemet efter de riktlinjer som övriga Europa ställde sig bakom om Sverige ville fortsätta vara medlem. Nu tog inte Björklund varningssignalerna på allvar vilket innebär att Sverige i höst står utanför samarbetet. Tidigast 2015 kan Sverige ansöka om medlemskap igen.

När det blev känt att Sverige skulle bli uteslutet ur ENQA skrev Universitetskanslerämbetet (UKÄ), som numera är den myndighet som har till uppgift att utvärdera all högre utbildning i landet, att Sverige inte alls hade blivit utslängda men att de däremot inte valt att fullfölja ansökan om medlemskap i organisationen. UKÄ skrev på sin hemsida att Sverige nu var ”affiliated member” i ENQA. Nu visade sig det inte finnas något ”affiliated” medlemskap i ENQA och texten ändrades senare under dagen. Det finns alltså medlemmar och icke-medlemmar och Sverige tillhör den senare kategorin.

Nu är det ju inte nödvändigt att delta i samarbetet. Peter Honeth, statssekreterare i Utbildningsdepartementet menade (2012) att alla länder inte behöver ha samma system för kvalitetsutvärdering. Hans bedömning var att Sverige skulle klara sig utan att ingå i ENQA.

Peter Honeth har rätt. Sverige är faktiskt inte ensamma om att stå utanför. Sverige har sällskap av Cypern, Grekland, Italien, Portugal, Lettland, Slovenien och Slovakien…

Just ett ensidigt fokus på resultat och starkare politiskt styrning är ju huvudingredienserna också när det gäller utveckling av lägre utbildning enligt Jan Björklund och regeringen. Det skall bli spännande att se om den politik som leder till uteslutning ur Europeiska samarbeten och politisk kris i universitetssammanhang ändå kan framställas som framgångsrecept om eleverna är några år yngre.

Lämna en kommentar