EU:  Östersjöstrategin är en angelägenhet för alla region runt innanhavet. Ändå kommer bara ett fåtal regionala samarbetsorgan så som kommer sitta med vid bordet där genomförandet diskuteras då besluten fattas i rådet. Övriga får delta bara under de årliga forumen. – Vi hoppas därför regionerna blir mer aktiva inom de regionala grupperingar där de deltar för att ta fram gemensamma positioner, säger Anders Lindholm EU-kommissionen.

Bakom kulisserna till den nu högst aktuella Östersjöstrategin riggas nya strukturer för att organisera och styra den helt nya skapelsen. Dessa strukturer är principiellt viktig eftersom den blir en slags prototyp för hur en flernivåstyrning med regionerna som bas kan komma att se ut om nästkommande strukturfondsperiod går över nationsgränserna. Svensken Anders Lindholm, handläggare vid DG Regio inom EU-kommissionen är en av dem som har god inblick kring förberedelserna.
 
Ansvarsfördelning
Rådet i form av det Allmänna rådet (Utrikesministrarnas och Europaministrarnas råd) ska fatta de avgörande och policy betonade besluten kring EU:s Östersjöstrategi.
Kommissionen har fått uppgiften att se till att de åtgärder som det fattats beslut om verkligen genomförs, Kommissionen ska också följa upp, utvärdera och rapportera om strategin till det Allmänna rådet. Till sin hjälp i det dagliga arbetet kommer Kommissionen att bilda en High Level Group som ska bestå av företrädare från samtliga 27 medlemsländer. Deras uppgift är att diskutera strategins genomförande och lämna förslag på förändringar. Gruppen kommer också att kunna kommentera de rapporter som Kommissionen tar fram som rör genomförandet. 
Vilka kommer att sitta med i den? Politiker eller tjänstemän?
–. Varje land är fria att nominera vem de vill till gruppen, vi ser framför oss att det är främst tjänstemän men det är öppet även för politisk representation. Gruppen kommer att behöva träffas 3 – 4 gånger per år innan arbetet satt fart.
Vad kommer man ta upp i den här gruppen, policyfrågor eller styrfrågor?
– Båda blir aktuella.

Få fart på flaggskeppen
Hur ser tidtabellen ut?
– EU-kommissionen håller på att förbereda det formella mandatet för High Level Group Förhoppningsvis ska vi få till ett möte i slutet av november.

Och vad kommer den större gruppen koncentrera sig på till en början?

– Att få fart på alla 15 så kallade Prioritetsområdena. Det är ju de här stora områdena som ska göra jobbet

och förverkliga strategin. Så här långt är man rätt överens om vad Prioritetsområdena ska innehålla men nu måste vi bli överens mellan länderna om hur det hela ska genomföras.

 
Men på vad sätt ska regionerna inflytande se ut och hur ska flernivåstyrningen utformas rent praktiskt?
– Det här arbetar vi på men vi är än så länge inte klara. Det mesta tyder på att regionerna kan bli representerade i arbetsgrupperna genom exempelvis Regionkommittén (RoK) eller andra nätverksorganisationer så som Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC).
 
Ökad legitimitet
Så det här kan man säga blir en ny uppgift för exempelvis Regionkommittén. Kan man tänka sig att detta ger exempelvis Regionkommittén ökad legitimitet?
– Absolut, de regionala representanter från de kommittéer eller nätverk som BSSSC som i slutänden kan bli aktuella och som får en stol med i de här beslutssammanhangen får ju ett förhållandevis stort inflytande. Men vilken regional aktör som ska företräda regionerna är än så länge inte klar. Sedan får man ju inte glömma bort att det kommer hållas ett årligt forum dit alla berörda parter bjuds in. Målet där är ju att få till

 

en dialog, en verklig tvåvägskommunikation med alla användare.

Kring vad?
– Framförallt hur arbetet kring de olika prioriterade områdena och flaggskeppsprojekten utvecklas. Vi vill veta hur man ser på genomförandet av Strategin i regionen, uppfyller vi förväntningarna, vad verkar fungera som det ska, vilka områden har inte nått upp till målsättningarna, vad bör man göra på ett annat sätt osv.  Det kommer väl vara huvudtemat för nästa års forum. Men det finns redan inplanerat en omfattande revision 2011under det Polska EU ordförandeskapet.
 
Faktaruta
Flaggskeppsprojekt handlar om bland annat utveckling av grön energi, säkra transporter, integrerad infrastrukturplanering etc. Dessa projekt ska drivas av så kallade Leadpartners som har det övergripande ansvaret.
 
Läs mer om flaggskeppsprojekt:
 
Nyhetsbyrån Regional Utveckling Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar