Den finska regeringen vill betona att innovationer ska styras av efterfråga och användare och att snabbt ge samhälleligt resultat och avkastning.

Slå samman forskningsinstituten för att få bättre fart på arbetet med innovationer och stärka den tvärvetenskapliga forskningen. Det föreslår en grupp experter med koppling till det finska forsknings- och innovationsrådet.

Samordningen av forskningsresurserna i Finland behövs för att stärka nyttan för samhället, konstaterar experterna, som arbetat på uppdrag av den finska regeringens forsknings- och innovationsråd. De vill bland annat göra universiteten och forskningsinstituten till kluster för utveckling av innovationer och till centrala aktörer inom den forskning som stöder samhället.

Förslaget, som lämnades till regeringen för en dryg vecka sedan, utmynnar i att en totalreformering av forskningsresurserna måste göras med sikte på januari 2014.

Forsknings- och innovationsrådet har haft en samordnande roll för innovationspolitiken sedan 2009. Rådet består av sex ministrar plus statsministern som är ordförande. Det har bara en rådgivande funktion, men spelar ändå en viktig roll i koordineringen av frågor kring utbildning, forskning och innovation.

Efterfrågan ska styra

I sin innovationsstrategi betonar Finlands regering att forskningen och utvecklingen av innovationer ska ha en funktionell inriktning. I statsbudgeten för 2012 står bland annat:

Innovationsstrategins centrala infallsvinkel är betoningen på efterfrågeorientering och användaranpassning

EU:s regionkommitté var inne på samma linje när den i ett uttalande i slutet av juli i år slog fast att kommuner och regioner bör arbeta aktivt för att främja en ”användarorienterad och öppen innovationsverksamhet”. Kommittén ansåg samtidigt att de 80 miljarder euro som ramprogrammet Horisont 2020 ska tillföra innovationer och forskning under perioden 2014–2020 är för lite.

– Användningen av anslagen för Horisont 2020 ska följa en sträng prioritering. Siktet bör vara ställt på att lägga om den praktiska verksamheten i vardagen och på att uppnå snabbare samhälleliga resultat, det vill säga skapa nya jobb, ge rum för smart tillväxt och öka välfärden på både kort och lång sikt, framhöll Regionkommittén.

Vinnande vapen

Tillväxtanalys presenterade i början av sommaren en analys av några europeiska länders innovationspolitik inom tjänstesektorn. Finska myndigheter får gott betyg för sitt arbete med att gynna innovativa tjänster.

Främjandet av tjänsteinnovationer ses som en bra möjlighet att ge den mera generella innovationspolitiken en nystart.

skriver Tillväxtanalys i sin rapport. Analysen visar också att finska staten och kommunerna i Finland har ett vinnande vapen i de stora upphandlingar de gör. Tillväxtanalys konstaterar att volymerna ”gör att den offentliga sektorn själv har stora möjligheter att påverka efterfrågan på innovationer”.

Den uppryckning som regeringen utlovar inom arbetet med innovationer manifesterades i förra veckan också genom att forsknings- och innovationsrådet fick en ny generaldirektör. Jobbet gick till Anssi Mälkki, som idag är programdirektör vid Finlands Akademi.

Lämna en kommentar